Η Γενική Συνέλευση του Παναθηναϊκού που ήταν ορισμένη για σήμερα 4 Οκτωβρίου κατέληξε σε τυπική διαδικασία καθώς δεν υπήρξε παρτία και έτσι ορίστηκε επαναληπτική για τις 17 Οκτωβρίου, όταν και θα γίνει η εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Το μόνο που έγινε στη σημερινή συνέλευση ήταν να οριστούν νέα μέλη στο διοικητικό συμβούλιο της ΠΑΕ αφού δεν υπάρχει ολοκληρωμένος αριθμός 20 μελών όπως προβλέπεται από το καταστατικό.

Τα έξι θέματα ημερήσιας διάταξης για τη Γ.Σ. θα είναι και στις 17 Οκτωβρίου τα ακόλουθα:

1. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με κεφαλαιοποίηση διαφοράς υπέρ τον άρτιον με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής της Εταιρίας. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 7 του καταστατικού.

3. Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής σε 0,33 ευρώ για κάλυψη του συνόλου των ζημιών παρελθουσών χρήσεων ή τέτοιο ποσού όσο θα αποφασιστεί για λόγγους στρογγυλοποίησης. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 7 του καταστατικού.

4. Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου μέχρι του ποσού των 15 εκατομμυρίων ευρώ με καταβολή μετρητών κι έκδοση νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 0,33 ευρώ, τιμή διάθεσης ίση με την ονομαστική αξία. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 7 του καταστατικού.

5. Εξουσιοδότηση προς Δ.Σ. όπως ορίσει η διαδικασία υλοποίησης των ανωτέρω αποφάσεων θα ρυθμίσει κάθε συναφές θέμα.

6. Τροποποίηση του άρθρου 23 του καταστατικού (σύνθεση και θητεία του Δ.Σ.)

Πηγή: woop.gr