Την Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου 2012 θα αρχίσει η απογραφή των δικαιούχων Προνοιακών Επιδομάτων. Η κίνηση γίνεται στο πλαίσιο της δημιουργίας του Εθνικού Μητρώου Δικαιούχων Προνοιακών και Κοινωνικών Επιδομάτων με στόχο τον εξορθολογισμό και τον έλεγχο του συστήματος.   
Η διαδικασία ηλεκτρονικής απογραφής των δικαιούχων θα γίνεται στα ΚΕΠ όλης της χώρας. Η εγγραφή των δικαιούχων είναι απαραίτητη για να εξακολουθήσουν να λαμβάνουν το επίδομα.   

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσέλθουν στο ΚΕΠ της περιοχής τους μέχρι τις 16 Μαρτίου 2012, προσκομίζοντας:   

Α) αποδεικτικό της ταυτότητας του δικαιούχου,
Β) παραστατικό Δ.Ο.Υ. στο οποίο θα αναγράφεται το ΑΦΜ
Γ) οποιοδήποτε έγγραφο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ),
Δ) αριθμό λογαριασμού τράπεζας,
Ε) αναγνωριστική απόφαση Δήμου ή Περιφέρειας ή Νομαρχίας σχετικά με την χορήγηση του επιδόματος (αρχική – συνέχισης – επανεπιδότησης) καθώς και
Στ) απόκομμα ταχυδρομικής επιταγής πληρωμής του επιδόματος μέσω ΕΛΤΑ η οποία να έχει εκδοθεί μέσα στο 2011.