Το Ίδρυμα Μποδοσάκη έχει προκηρύξει σε συνεργασία με την Γερμανική Πρεσβεία της Αθήνας και το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο την επιχορήγηση δέκα θέσεων για πρακτική άσκηση διάρκειας έξι μηνών σε εταιρείες-επιχειρήσεις στη Γερμανία.    Η πρακτική άσκηση θα ξεκινήσει το Μάρτιο του 2012 και οι υπότροφοι θα λαμβάνουν από το Ίδρυμα μηνιαία επιχορήγηση ύψους 1.100 ευρώ.  

Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 2012 κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης ή τελειόφοιτοι μεταπτυχιακοί φοιτητές με άριστες επιδόσεις στις εξής ειδικότητες: Οικονομικών Επιστημών, Χημικών Μηχανικών, Μηχανικών Περιβάλλοντος, Μηχανολόγων, Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών-Πληροφορικής.   

Μεταξύ άλλων απαιτούνται άριστες γνώσεις της αγγλικής γλώσσας και ηλεκτρονικού υπολογιστή. Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν υπερβεί το 32ο έτος της ηλικίας τους.  

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση των υποτροφιών, αλλά και τα έντυπα της αίτησης θα βρείτε στο δικτυακό τόπο του Ιδρύματος Μποδοσάκη ή μπορείτε να τηλεφωνήσετε στο 210 3222 042.


Πηγή: in.gr