Οι ιδιοκτήτες ακινήτων μπορούν να μην συμπεριλάβουν στη φορολογική τους δήλωση μισθώματα, τα οποία αποδεδειγμένα δεν έχουν εισπραχθεί, αν εκχωρηθούν στο Δημόσιο χωρίς αντάλλαγμα. 

Έτσι, το 2012 οι φορολογούμενοι ιδιοκτήτες ακινήτων πρέπει να αποφασίσουν αν τα ενοίκια που τους οφείλει ο ενοικιαστής τους για το 2011 θα τα διεκδικήσουν ή θα τα απολέσουν εκχωρώντας το σχετικό ποσό στο Δημόσιο.

Ιδιοκτήτης που δεν έχει εισπράξει ενοίκια 5 μηνών για το 2011 συνολικού ύψους 5.000 ευρώ τον Μάιο του 2012 θα πρέπει να υποβάλει φορολογική δήλωση και την ίδια στιγμή να αποφασίσει :

-Είτε θα πληρώσει φόρο για τις 5.000 ευρώ δηλώνοντας κανονικά όλο το ποσό.

-Είτε θα καταθέσει δήλωση εκχώρησης των εισοδημάτων στο Δημόσιο.

Ο ιδιοκτήτης στη μία περίπτωση πληρώνει φόρο και ρισκάρει να μην εισπράξει τα ενοίκια ποτέ, στη δεύτερη δεν πληρώνει φόρο αλλά μηδενίζει τις πιθανότητες να εισπράξει τα ενοίκια.

Για την εκχώρηση των ενοικίων θα πρέπει να συνυποβληθούν και τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

-Το συμφωνητικό μίσθωσης του ακινήτου.

-Η εξώδικη καταγγελία της μίσθωσης ή η πρόσκληση καταβολής των μισθωμάτων.

-Η αγωγή απόδοσης του μισθίου ή η αγωγή μη καταβολής των μισθωμάτων.

-Η δικαστική απόφαση απόδοσης του ενοικίου και καταβολής των μισθωμάτων.