Το Δ΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας με σχετική απόφασή του δικαίωσε την εταιρεία Verbund - Art Energa Hellas S.A. που ζητούσε να ακυρωθούν οι αποφάσεις του υπουργού Ανάπτυξης του έτους 2009 για τον καθορισμό των συντελεστών επιμερισμού του ετήσιου ανταλλάγματος προς κάλυψη δαπανών παροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) και την έγκριση του ετήσιου ανταλλάγματος για την κάλυψη των δαπανών παροχής ΥΚΩ του έτους 2008.    
Η απόφαση αυτή εκτιμάται ότι μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για τη διεκδίκηση αποζημιώσεων από τους καταναλωτές. για τα ποσά που έχουν καταβληθεί ως ΥΚΩ.  

Η εταιρεία υποστήριζε ότι οι προσβαλλόμενες υπουργικές αποφάσεις επιβάλλουν την εν μέρει αποζημίωση της ΔΕΗ για την παροχή ΥΚΩ και στους πελάτες της επίμαχης εταιρείας, περιορίζοντας με την επιβολή αυτή, την ανταγωνιστικότητα της.  

Σύμφωνα με εκτιμήσεις παραγόντων της αγοράς ενέργειας, η επίμαχη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας μεταφράζεται στην ουσία σε επιστροφή από τον ΔΕΣΜΗΕ ποσού περίπου 70 εκατ. ευρώ στην εταιρεία Energa.  
Υπενθυμίζεται ότι ο ΔΕΣΜΗΕ έχει διαγράψει από τα μητρώα προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας την επίμαχη εταιρεία.  

Η εταιρεία ζητούσε να ακυρωθεί η απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης του έτους 2009 για τον καθορισμό των συντελεστών επιμερισμού του ετήσιου ανταλλάγματος προς κάλυψη δαπανών παροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ), όπως και η απόφαση του ίδιου υπουργού για την έγκριση του ετήσιου ανταλλάγματος για την κάλυψη των δαπανών παροχής ΥΚΩ της διετίας 2008-2009.  

Η εταιρεία υποστήριζε ότι οι προσβαλλόμενες υπουργικές αποφάσεις επιβάλλουν την εν μέρει αποζημίωση της ΔΕΗ για την παροχή ΥΚΩ και στους πελάτες της επίμαχης εταιρείας, περιορίζοντας έτσι με τον τρόπο αυτό την ανταγωνιστικότητα της.  

Οι σύμβουλοι Επικρατείας αποφάνθηκαν ότι οι προσβαλλόμενες υπουργικές αποφάσεις προσκρούουν στην ευρωπαϊκή νομοθεσία και ειδικότερα στην οδηγία 2003/54/ΕΚ που αφορά τους κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.  

Σύμφωνα με την επίμαχη οδηγία, από την 1.7.2007 η αγορά προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει σε κάθε κράτος-μέλος να είναι ανοικτή στον ανταγωνισμό, επιτρεπομένων όμως ορισμένων προκαθορισμένων, από την επίμαχη οδηγία, παρεκκλίσεων.  

Ακόμη, επισημαίνεται στη δικαστική απόφαση ότι δεν έχει εκδοθεί μέχρι τώρα ο προβλεπόμενος «Κώδικας Διαχείρισης Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών» (ΜΔΝ).  

Η μη έκδοσή του όμως συνεπάγεται ότι δεν μπορεί να χορηγηθεί άδεια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας στα ΜΔΝ σε επιχειρήσεις άλλες εκτός της ΔΕΗ.   

Με τον τρόπο αυτό -συνεχίζει η δικαστική απόφαση- η ΔΕΗ διατηρεί μονοπωλιακό καθεστώς, κάτι που αντιβαίνει στην οδηγία 2003/54/ΕΚ.  

Κατά συνέπεια, καταλήγουν οι σύμβουλοι Επικρατείας, είναι μη νόμιμες οι προσβαλλόμενες υπουργικές αποφάσεις με τις οποίες προσδιορίστηκε το ετήσιο αντάλλαγμα προς κάλυψη δαπανών παροχής ΥΚΩ για τα έτη 2008 και 2009, καθώς και οι συντελεστές επιμερισμού ανά κατηγορία καταναλωτών.


Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
TAGS