Τα οριστικά αποτελέσματα σχετικά με την πλήρωση 65 θέσεων Εξειδικευμένου Επιστημονικού Προσωπικού, για την κάλυψη αναγκών των υπηρεσιακών μονάδων του κεντρικού καταστήματος της Τραπέζης της Ελλάδος, αναρτήθηκαν σήμερα στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (www.asep.gr). Πρόκειται για τα αποτελέσματα της προκήρυξης 1Ε/2010 (ΦΕΚ 4/31.12.2010, τεύχος προκηρύξεων ΑΣΕΠ).

Όπως αναφέρεται από την ανεξάρτητη αρχή, ελλείψει υποψηφίων με τα οριζόμενα από την προκήρυξη προσόντα διορισμού, πέντε από τις δεκατέσσερις θέσεις του γνωστικού αντικειμένου «Ελεγκτική» παραμένουν κενές.

Τέλος, σημειώνεται ότι οι πίνακες απεστάλησαν στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθούν στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
TAGS