Εγκύκλιο εξέδωσε το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σχετικά με την καταβολή Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΚΑΣ), για το έτος 2012 σύμφωνα με την οποία τα εισοδηματικά κριτήρια και τα ποσά του Ε.Κ.Α.Σ. παραμένουν στα επίπεδα του έτους 2011. Τα ποσά του ΕΚΑΣ ανέρχονται, κατά περίπτωση, ως εξής:

α) Για συνολικά  ποσά  εισοδήματος από συντάξεις (κύριες και επικουρικές), μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα και μέχρι  επτά χιλιάδες επτακόσια δεκαπέντε ευρώ και εξήντα πέντε  λεπτά (7.715,65 ευρώ), καταβάλλεται επίδομα ύψους διακοσίων τριάντα ευρώ (230,00 ευρώ) κατά μήνα.

β) Για συνολικά ποσά εισοδήματος από επτά χιλιάδες επτακόσια δεκαπέντε ευρώ και εξήντα έξι (7.715,66 ευρώ) μέχρι του ποσού των οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα δύο  ευρώ και εννέα λεπτών  (8.472,09  ευρώ), καταβάλλεται ποσό μηνιαίου επιδόματος (Ε.Κ.Α.Σ.) σύμφωνα με τα παρακάτω:

        ΠΟΣΟ  ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ                         ΠΟΣΟ Ε.Κ.Α.Σ.

Από 7.715,66 μέχρι 8.018,26 ευρώ                  172,50 ευρώ
   
Από 8.018,27 μέχρι 8.219,93 ευρώ                   115,00 ευρώ

Από 8.219,94 μέχρι 8.472,09 ευρώ                    57,50 ευρώ

Επίσης χορηγείται ποσό Ε.Κ.Α.Σ. 30 ευρώ εφόσον πληρούνται αθροιστικά τα εξής κριτήρια:

-Ποσό εισοδήματος από 8.472,10 μέχρι 9.200 ευρώ
-Συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα έως 9.884,11 ευρώ
-Συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα έως 13.500 ευρώ