Την έναρξη της ηλεκτρονικής υπηρεσίας υποβολής Πιστοποιητικών Φορολογικού Ελέγχου ανακοίνωσε η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων. Το Φορολογικό Πιστοποιητικό αφορά Α.Ε και ΕΠΕ στις οποίες οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά από τους νόμιμους ελεγκτές που διενεργούν φορολογικό έλεγχο.