Αλλαγές στο σχέδιο νόμου  του υπουργείου Ανάπτυξης , Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας  που περιλαμβάνει διατάξεις σχετικά με την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών στα σχολεία κατέθεσε σήμερα ο υπουργός Παιδείας, Γιώργος Μπαμπινιώτης. Το σχέδιο νόμου με τον τίτλο «Βελτίωση Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος – Νέα Εταιρική Μορφή – Σήματα – Μεσίτες Ακινήτων – Ρύθμιση θεμάτων Ναυτιλίας, Λιμένων και Αλιείας και άλλες διατάξεις» περιλαμβάνει διάταξη του υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με την οποία προβλέπεται τετράμηνη παράταση για την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος  σχετικά με τη ρύθμιση θεμάτων αξιολόγησης των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.  

Ο υπουργός Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, καθηγητής Γ. Μπαμπινιώτης αναλαμβάνοντας τα καθήκοντά του, ενημερώθηκε ότι βάσει προηγούμενης διάταξης (επί υπουργίας Άννας Διαμαντοπούλου) το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα έπρεπε να εκδοθεί μέχρι την 4η Μαΐου. Ωστόσο, τα χαρακτηριστικά της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών είναι ιδιαίτερα και δεν προσιδιάζουν με αυτά των υπόλοιπων υπαλλήλων του δημόσιου τομέα ενώ για ένα τόσο σοβαρό θέμα, το οποίο και  τέθηκε στις συναντήσεις του Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με τις Ομοσπονδίες, χρειάζεται να υπάρξει διάλογος με τους εκπαιδευτικούς.

Ως εκ τούτου, ο υπουργός Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ζήτησε και έλαβε τετράμηνη παράταση, ώστε να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες έκδοσης του σχετικού Προεδρικού Διατάγματος .

Η τροποποιηθείσα διάταξη έχει ως εξής:

Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, καθορίζονται τα όργανα, η διαδικασία και τα κριτήρια της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και η βαρύτητα των επί μέρους κριτηρίων για την προαγωγική εξέλιξη και την αξιολόγηση της θητείας των εκπαιδευτικών σε θέσεις ευθύνης.

Το προεδρικό διάταγμα εκδίδεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας τεσσάρων μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Μετά την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας αυτής εφαρμόζονται και για τους εκπαιδευτικούς της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης οι διατάξεις των άρθρων 7, 8 και 9 του ν. 4024/2011.