Μη νόμιμη κρίθηκε, από το Συμβούλιο της Επικρατείας,  διάταξη του σχεδίου ΠΔ με θέμα «Ιεραρχία, προαγωγές, αποστρατεία, ειδικές υποχρεώσεις και απαγορεύσεις προσωπικού Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής» που επέτρεπε τη συμμετοχή προσωπικού του Λιμενικού Σώματος σε σωματεία και ενώσεις κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
Παράλληλα, παράνομη κρίθηκε  και η διάταξη που προέβλεπε ότι κατ' εξαίρεση το προσωπικό μπορεί κατόπιν έγκρισης του αρχηγού να ασκεί ιδιωτικό έργο ή εργασία με αμοιβή.

Αντίθετα, νόμιμες κρίθηκαν από το ΣτΕ ρυθμίσεις του σχεδίου ΠΔ που προβλέπουν:

- Πως όσοι τελούν σε άδεια άνευ αποδοχών δεν κρίνονται και δεν προάγονται το διάστημα της άδειας τους. Αντίθετα κρίνονται και προάγονται όσοι τελούν σε γονική άδεια, η οποία λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας. 

- Πως στις κορυφαίες ηγετικές θέσεις του Λιμενικούς Σώματος κρίνονται προς προαγωγή όσοι κατέχουν τους προβλεπόμενους βαθμούς αντιναύαρχων ή υποναύαρχων (για το βαθμό του αρχηγού), υποναυάρχων ή αρχιπλοιάρχων (για το βαθμό υπαρχηγού και επιτελάρχη αρχηγείου) και αρχιπλοιάρχων (για το βαθμό υποναυάρχων) και είναι πράγματι εν ενεργεία.

- Τη συμμετοχή του προσωπικού σε σωματεία ή ενώσεις φιλανθρωπικού, εκπαιδευτικού, εκπολιτιστικού και φυσιολατρικού χαρακτήρα.