Νόμιμες έκρινε το Ελεγκτικό Συνέδριο τις δαπάνες για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού και υγειονομικού υλικού των δημόσιων νοσοκομείων, θέτοντας ως προϋπόθεση οι δαπάνες για τις απευθείας αναθέσεις προμηθειών των νοσοκομείων να μην υπερβαίνουν τα όρια του «παρατηρητηρίου τιμών». Η Ολομέλεια του δικαστηρίου κατά πλειοψηφία (22-13 ψήφοι) σε διάσκεψη κεκλεισμένων των θυρών, δέχθηκε ότι είναι υπό προϋποθέσεις νόμιμες οι δαπάνες για την προμήθεια υλικού των δημόσιων νοσοκομείων και ότι η σχετική νομοθεσία (Ν. 3984/2011) μπορεί να είναι συμβατή προς το Σύνταγμα και το κοινοτικό δίκαιο, αρκεί οι δαπάνες για τις απευθείας αναθέσεις προμηθειών να μην ξεπερνούν τα όρια του «παρατηρητηρίου τιμών».

Παράλληλα, έκρινε ότι επιτρέπεται η κατ' εξαίρεση εφαρμογή των διατάξεων της νομοθεσίας για λόγους επιτακτικού δημοσίου συμφέροντος που αφορούν την προστασία της δημόσιας υγείας και την αποτροπή της διακινδύνευσης ανθρώπινων ζωών λόγω της έλλειψης των αναγκαίων υλικών στα νοσοκομεία.

Σημειώνεται ότι, το τέταρτο τμήμα και το αντίστοιχο κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου είχαν κρίνει ότι ο νόμος αντίκειται στο κοινοτικό δίκαιο, στο μέτρο που νομιμοποιεί γενικά προμήθειες νοσοκομείων που έγιναν με απευθείας ανάθεση χωρίς να ερευνά αν χρειαζόταν διαγωνισμός, με αποτέλεσμα να μην εγκριθούν οι δαπάνες στο Τζάνειο, στο Θριάσειο και άλλα νοσοκομεία.