Ένα εκατομμύριο συνταξιούχους και 2,5 εκατομμύρια ασφαλισμένους στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα θα καλύπτει το Ενιαίο Επικουρικό Ταμείο που αρχίζει από σήμερα τη λειτουργία του.   Να υπενθυμίσουμε ότι δεν θα καλύπτονται οι ασφαλισμένοι των ταμείων που έχουν αυτοεξαιρεθεί.  

Οι πόροι του θα προέρχονται από την εισφορά εργοδοτών και εργαζόμενων, προσαυξημένη για τους εντασσόμενους στα βαρέα και ανθυγιεινά.