Αύξηση 68% εμφάνισαν τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ΟΤΕ το δεύτερο τρίμηνο του 2012, φτάνοντας τα 104,5 εκατ. ευρώ από 62,2 εκατ. ευρώ που ήταν το αντίστοιχο τρίμηνο του 2011. Όπως τονίζει ο ΟΤΕ, χάρη στις συνεχείς προσπάθειες μείωσης του κόστους και παρά τη μείωση κατά 65,8 εκατ. ευρώ στα συνολικά έσοδα του Ομίλου, η ενοποιημένη προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA αυξήθηκε κατά 9,8 εκατ. ευρώ στο τρίμηνο. Κατά συνέπεια, το περιθώριο προσαρμοσμένης κερδοφορίας EBITDA του Ομίλου ανήλθε στο 35,0% σε σύγκριση με 32,4% το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Επιπλέον της υψηλότερης λειτουργικής κερδοφορίας ΕΒΙΤDΑ, η βελτίωση των ενοποιημένων καθαρών κερδών οφείλεται και στη μείωση κατά 17,3 εκατ. των χρηματοοικονομικών εξόδων, λόγω της μείωσης του δανεισμού καθώς και της κερδοφόρου επαναγοράς ομολόγων από την αγορά.

Τα συνολικά έσοδα του Ομίλου μειώθηκαν το δεύτερο τρίμηνο κατά 5,2%. Στη σταθερή τηλεφωνία Ελλάδας, η μείωση των εσόδων παρέμεινε περίπου στα ίδια επίπεδα με αυτή των προηγούμενων τριμήνων, ενώ η σταθερή τηλεφωνία
Ρουμανίας σημείωσε μείωση εσόδων κατά 5,9%.

Στην κινητή τηλεφωνία, η Cosmote Ελλάδας σημείωσε περιορισμένη μείωση εσόδων από υπηρεσίες κατά 4,3%. Στις διεθνείς δραστηριότητες κινητής τηλεφωνίας, οι τάσεις στη Βουλγαρία και την Αλβανία παρέμειναν περίπου αμετάβλητες, ενώ η Cosmote Ρουμανίας επηρεάστηκε αρνητικά από τις περικοπές των τελών τερματισμού κινητής τηλεφωνίας, με αποτέλεσμα μία οριακή μείωση εσόδων, επίδοση σημαντικά καλύτερη πάντως από αυτήν της αγοράς.

Τα συνολικά Λειτουργικά Έξοδα, εξαιρουμένων των αποσβέσεων, των απομειώσεων και των επιβαρύνσεων που σχετίζονται με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης, μειώθηκαν σε 781,3 εκατ. ευρώ από 851,6 εκατ. ευρώ που ήταν ένα χρόνο νωρίτερα. Αυτή η κατά 8,3% μείωση οφείλεται άμεσα στα μέτρα μείωσης κόστους που πήρε ο ΟΤΕ τα τελευταία χρόνια.

Εν τω μεταξύ, οι καθαρές λειτουργικές ταμειακές ροές του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 241,8 εκατ. ευρώ έναντι 322,0 εκατ. ευρώ το δεύτερο τρίμηνο του 2011.

«Είμαστε ικανοποιημένοι με τις ισχυρές επιδόσεις μας το Β' τρίμηνο του έτους, έχοντας πετύχει προσαρμοσμένη λειτουργική κερδοφορία αυξημένη κατά 2,4%, καθαρά κέρδη υψηλότερα κατά 68% και περαιτέρω μείωση του καθαρού δανεισμού μας κατά 151 εκατ. ευρώ. Αντιμετωπίζοντας δύσκολες συνθήκες σε όλες τις αγορές που δραστηριοποιούμαστε καταφέραμε να ισχυροποιήσουμε τη θέση μας σε πολλές από τις αγορές μας, και να συγκρατήσουμε τη μείωση των εσόδων μόλις στο 5%», σχολίασε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΤΕ, κ. Mιχάλης Τσαμάζ.

«Για το δεύτερο εξάμηνο του έτους δεν αναμένουμε κάποια σημαντική βελτίωση στο λειτουργικό περιβάλλον των αγορών που δραστηριοποιούμαστε. Οι δυσμενείς οικονομικές συνθήκες στην Ελλάδα και οι αναμενόμενες μειώσεις στα τέλη διασύνδεσης στις περισσότερες από τις αγορές μας θα επηρεάσουν τις χρηματοοικονομικές μας επιδόσεις. Παρόλα αυτά, είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε να προασπίζουμε τη θέση μας στην αγορά και να εστιάζουμε στην περαιτέρω μείωση του κόστους λειτουργίας μας και την ενίσχυση των χρηματοοικονομικών μας», πρόσθεσε.
TAGS