Επιστολή στο διεθνούς φήμης και αδιαμφισβήτητης εγκυρότητας επιστημονικό περιοδικό «Science», απέστειλαν εκπρόσωποι της ελληνικής ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας, με σκοπό την υπογράμμιση της ανάγκη υπέρβασης της κρίσης σε ό,τι αφορά τα εκπαιδευτικά και ερευνητικά δρώμενα της χώρας.. Ο Νικόλαος Σταυρακάκης (πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Ερευνητικού και Διδακτικού Προσωπικού-ΠΟΣΔΕΠ), ο Ιωάννης Τσακνής (πρόεδρος της ΟΣΕΠ-ΤΕΙ), καθώς και η Μαρία Στουμπούδη (πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών-ΕΕΕ), σημειώνουν ότι οι περικοπές στα κονδύλια που κατευθύνονται στους χώρους της έρευνας και της τεχνολογίας, ναρκοθετούν τη βιωσιμότητα της ερευνητικής κοινότητας τόσο από τη σκοπιά της υποβάθμισης των υποδομών όσο και από κείνη της διαρροής άξιων ερευνητών.

Επισημαίνοντας τα πολλαπλά οφέλη που θα αποφέρει η επένδυση στην καινοτομία, προχωρούν σε προτάσεις όπως οι ακόλουθες. Προτείνουν λοιπόν:

- Να υιοθετηθεί μία σαφής στρατηγική Έρευνας και Ανάπτυξης που να είναι συμβατή με τα τρέχοντα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα της Ελλάδας και η οποία να ενισχύσει τους δεσμούς του εγχώριου ερευνητικού συστήματος με την ανώτατη εκπαίδευση.

- Να γίνει αποδοτική αξιοποίηση των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών κονδυλίων, να αυξηθεί βαθμιαία το ποσοστό του ΑΕΠ της χώρας που κατευθύνεται στην Έρευνα & Ανάπτυξη και στην Παιδεία και να εξαλειφθούν οι υπερβολικές γραφειοκρατικές διαδικασίες.

- Να εκσυγχρονισθεί η διοίκηση και λειτουργία των ελληνικών ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων, να επιταχυνθεί η υλοποίηση του νέου νόμου πλαισίου για τα πανεπιστήμια και να ανανεωθεί το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για την έρευνα.

Καταληκτικά, οι 3 καθηγητές ζητούν τη διευκόλυνση  της ελληνικής συμμετοχής στα ευρωπαϊκά προγράμματα όπως το ΕΣΠΑ 2007-2013 και το πρόγραμμα-πλαίσιο «Horizon 2010»,ώστε να εδραιωθούν πιο ευνοϊκές συνθήκες χρηματοδότησης.

TAGS