Νομοθετική ρύθμιση, με την οποία θα καθιερώνονται αυστηρές προϋποθέσεις για την επιχορήγηση προς Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και θα καθίσταται ο εκάστοτε υπουργός Οικονομικών ως ο έχων τον τελευταίο λόγο, καταθέτει άμεσα στη Βουλή η κυβέρνηση.
Όπως ειδικότερα προκύπτει από ενημέρωση της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης, στο αμέσως προσεχές διάστημα η κυβέρνηση αναλαμβάνει νομοθετική πρωτοβουλία με το ακόλουθο περιεχόμενο:

«Η οποιαδήποτε επιχορήγηση προς ΜΚΟ, σωματεία, αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες, ΝΠΙΔ ή φυσικά πρόσωπα, είτε επιβεβλημένη είτε όχι, οιουδήποτε ύψους και από οιονδήποτε φορέα του Δημοσίου και αν προέρχεται, χορηγείται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
Α. Ειδική έκθεση του οικείου υπουργού προς τον υπουργό Οικονομικών, με σαφή και πλήρη αιτιολόγηση ως προς την αναγκαιότητα και τη νομιμότητα της δαπάνης.
Β. Αναλυτική αναφορά των ατόμων που συναπαρτίζουν τη Διοίκηση των ως άνω νομικών μορφωμάτων, ως και όλων ανεξαιρέτως των μελών τους.
Γ. Ειδική έγκριση του υπουργού Οικονομικών, παρεχόμενης σ΄αυτόν της δυνατότητας απομείωσης του ύψους της προτεινόμενης δαπάνης ή πλήρους απόρριψής της, εάν η δημοσιονομική κατάσταση του κράτους δεν την καθιστά εφικτή.
Δ. Κοινοποίηση του σχετικού φακέλου στην Οικονομική Αστυνομία και στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Επιθεωρητών του υπουργείου Οικονομικών.
Οποιαδήποτε επιχορήγηση, χωρίς την τήρηση των παραπάνω προϋποθέσεων, συνιστά για τους δημόσιους λειτουργούς απιστία σε βάρος του Δημοσίου».


Σύμφωνα με την ενημέρωση από τη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης, οι εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό 2012 για τις ως άνω επιχορηγήσεις ανέρχονται, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής υπάρχοντα στοιχεία, σε περίπου 175 εκατ. ευρώ και άλλες από αυτές τις επιχορηγήσεις αποτελούν νομικά επιβεβλημένη υποχρέωση του κράτους, ενώ άλλες εθελουσία συμμετοχή του στην ιδιωτική δραστηριότητα.