Στην προσωρινή αναστολή λειτουργίας της εγκατάστασης επεξεργασίας γεωργικών προϊόντων – ντομάτας «Νόστος Επενδυτική Α.Ε.», που εδρεύει στο 8ο χλμ Σερρών – Θεσσαλονίκης (Π.Ε. Σερρών), λόγω απαράδεκτων συνθηκών υγιεινής, προέβη ο ΕΦΕΤ. Από τους χώρους της επιχείρησης δεσμεύθηκαν πάνω από 300 τόνοι προϊόντων ντομάτας.
Ειδικότερα, έπειτα από επιθεώρηση της Περιφερειακής Διεύθυνσης του ΕΦΕΤ Κεντρικής Μακεδονίας διαπιστώθηκε πως η επιχείρηση δραστηριοποιούταν κάτω από απαράδεκτες συνθήκες υγιεινής, χωρίς να πληροί καμία από τις προϋποθέσεις του Παραρτήματος II, του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 852/2004, που αφορά τις γενικές απαιτήσεις υγιεινής, ενώ ο υπεύθυνος της επιχείρησης δεν εφάρμοζε πάγιες διαδικασίες βάσει των αρχών του HACCP, ούτως ώστε να διασφαλίζεται η παραγωγή ασφαλών τροφίμων.

Συν τοις άλλοις, οι επιθεωρητές δέσμευσαν διάφορα είδη προϊόντων με βάση την τομάτα, συνολικού βάρους 339.559,26 κιλών, για τα οποία ζητήθηκε η διενέργεια εργαστηριακών ελέγχων ως προς την καταλληλότητά τους πριν την απελευθέρωσή τους στην αγορά.

Για όλες τις προαναφερθείσες παραβάσεις, από τον ΕΦΕΤ παρέχεται η διευκρίνιση ότι θα προχωρήσει η διαδικασία των ποινικών και διοικητικών κυρώσεων.
TAGS