Στο υπουργείο Δικαιοσύνης επιστράφηκε, από τους Συμβούλους Επικρατείας, το Προεδρικό Διάταγμα για τη συγχώνευση των 301 Ειρηνοδικείων της χώρας, ενώ παράλληλα αναβλήθηκε η επεξεργασία του, με σκοπό να τους σταλούν όσα στοιχεία απαιτούνται τόσο για να διαπιστωθεί αν εκπληρώνεται ο συνταγματικός στόχος του «εξορθολογισμού του χάρτη των δικαστηρίων» όσο και για να μην επαναληφθεί το «χάος» που προκλήθηκε από ανάλογη συγχώνευση του παρελθόντος.
Βάσει του διατάγματος, «Καλλικράτης» θα εφαρμοστεί στα Ειρηνοδικεία των 77 εφετειακών περιφερειών της χώρας, με αποτέλεσμα αυτά να συγχωνευτούν κατά 50% και να φτάσουν τα 153.

Στην επίμαχη γνωμοδότηση του  ΣτΕ αναφέρεται ότι «η συνολική αναδιάρθρωση του χάρτη των Ειρηνοδικείων προϋποθέτει εκτίμηση από τη Διοίκηση και της θεσπισθείσης σημαντικής διευρύνσεως των αρμοδιοτήτων τους ενώ εξάλλου δεν έχουν αποσταλεί πλήρη ποσοτικά στοιχεία σχετικά με την απόδοση των ως άνω Ειρηνοδικείων και τα συνοδεύοντα το σχέδιο στοιχεία χρήζουν συμπληρώσεως».

Ως εκ τούτων, το Συμβούλιο της Επικρατείας ζητάει από την ηγεσία του υπουργείου Δικαιοσύνης να συμπληρωθούν οι ελλείψεις με τα εξής στοιχεία: α) τον αριθμό των κατατεθειμένων, εκκρεμών και διεκπεραιωθεισών υποθέσεων, του παρόντος και παρελθόντων ετών, σε όλα τα Ειρηνοδικεία εκάστης περιφέρειας κατά κατηγορία υποθέσεων με ιδιαίτερη αναφορά σε πρόσφατα αριθμητικά δεδομένα, από τα οποία να προκύπτει ο φόρτος εργασίας εκάστου Ειρηνοδικείου, β) τη στελέχωση και λειτουργία των Ειρηνοδικείων και γ) σε οικονομικά δεδομένα (εξοικονόμηση κόστους λειτουργίας και στελεχώσεως των Ειρηνοδικείων).