Ένα ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό σύστημα εποπτείας και διαχείρισης της οδικής ασφάλειας, για όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες των συναρμόδιων υπουργείων Ανάπτυξης, Προστασίας του Πολίτη, Υγείας, Δικαιοσύνης και Εργασίας θα αναπτυχθεί μέσω της προώθησης του έργου με τίτλο: «Ολοκληρωμένο πλαίσιο διαδικασιών και εφαρμογών για την εποπτεία και τη διαχείριση της οδικής ασφάλειας».

Ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλογιάννης υπέγραψε Προγραμματική Συμφωνία με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Κοινωνίας της Πληροφορίας Κωνσταντίνο Τζοάννη για την μελέτη και εφαρμογή του έργου.

Το έργο, με προϋπολογισμό τρία εκτ. ευρώ, θα υποβληθεί προς χρηματοδότηση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση», για την αναβάθμιση της πολιτικής του Δημόσιου Τομέα στον τομέα της οδικής ασφάλειας. Στόχοι είναι:

- Η διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου διαδικασιών για την εποπτεία και διαχείριση της οδικής ασφάλειας. Η απλούστευση των διαδικασιών θα υποστηριχθεί και με τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου, όπου απαιτείται.

- Η δημιουργία στο υπουργείο, ενός μηχανισμού με τον οποίο θα καταστεί δυνατή η αποτίμηση της κατάστασης της χώρας όσον αφορά στα οδικά ατυχήματα, η κατανόηση των αιτιών που προκαλούν τα ατυχήματα αυτά και η παρακολούθηση και αξιολόγηση των δράσεων/πρωτοβουλιών που αναλαμβάνονται από τη χώρα με στόχο τη μείωση των οδικών ατυχημάτων.

Κύριος του έργου και φορέας λειτουργίας θα είναι η Γενική Διεύθυνση Οδικής Ασφάλειας του υπουργείου Ανάπτυξης και δικαιούχος η Κοινωνίας της Πληροφορίας.