Την άμεση αποστολή των αναγκαίων στοιχείων, που αφορούν στη μεταφορά των μαθητών, ζητεί από τους δήμους και τις περιφέρειες, με επείγον έγγραφό του το υπουργείο Εσωτερικών.
Το υπουργείο επισημαίνει ότι θα πρέπει να αποστείλουν, σύμφωνα με το σχετικό νόμο, μέχρι τις 31 Ιανουαρίου κάθε έτους συγκεκριμένα στατιστικά και αριθμητικά δεδομένα.

Μεταξύ των στοιχείων οι δήμοι και οι περιφέρειες πρέπει να αποστείλουν χάρτες δρομολογίων, πίνακες, σε ηλεκτρονική μορφή λογιστικών φύλλων, οι οποίοι θα περιέχουν τα στοιχεία των δρομολογίων (ονομασία δρομολογίου, σχολικές μονάδες που εξυπηρετεί, αριθμό μεταφερόμενων μαθητών, χιλιόμετρα κλπ).