Νόμιμες και συνταγματικές είναι οι συνενώσεις των δήμων και κοινοτήτων που έγιναν σύμφωνα με τον «Καλλικράτη», όπως έκρινε η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά πλειοψηφία, με σειρά αποφάσεων της, απορρίπτοντας τις προσφυγές που είχαν καταθέσει δήμοι οι οποίοι στρέφονταν κατά του Ν.3852/2010 (Καλλικράτης) αλλά και κατά σχετικών αποφάσεων του υπουργού Εσωτερικών.   
Η Ολομέλεια έκρινε πως οι συνενώσεις έγιναν σύμφωνα με δέσμη κριτηρίων που αντιστοιχούν στα αντίστοιχα του άρθρου 101 του Συντάγματος, αλλά και βάσει επιπλέον ειδικών κριτηρίων που εφαρμόστηκαν στο σύνολο των συνενώσεων σε όλη τη χώρα. Ακόμη, οι δικαστές δέχθηκαν ότι η διάταξη του άρθρου 102 του Συντάγματος επιτρέπει κατά την ενάσκηση νομοθετικής ή κανονιστικής εξουσίας την ευρεία συνένωση των ΟΤΑ, στο πλαίσιο ανασυγκρότησης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.  

Αντίθετα, οι τρεις δικαστές που μειοψήφησαν είχαν την άποψη πως οι συνενώσεις που προβλέπονται με τον «Καλλικράτη» είναι αντισυνταγματικές, καθώς δεν διευκρινίζονται με ειδική αιτιολογία τα κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν για την κάθε συνένωση, όπως είναι μορφολογικές ιδιορρυθμίες της κάθε περιοχής, οι χιλιομετρικές αποστάσεις που θα πρέπει να καλύψουν οι δημότες για να μεταβούν στη νέα έδρα του δήμου, οι οικονομικές συνθήκες της κάθε περιφέρειας κ.λπ.