Πρόστιμα συνολικού ύψους 350.000 ευρώ για παραβάσεις της κείμενης νομοθεσίας επέβαλε ο ΕΦΕΤ σε επιχειρήσεις παραγωγής, εμπορίας και διακίνησης τροφίμων σε όλη την επικράτεια.  
Τα πρόστιμα, που επιβλήθηκαν έπειτα από ελέγχους των αρμόδιων κλιμακίων ελέγχου των Περιφερειακών Διευθύνσεων του ΕΦΕΤ αφορούσαν σωρεία παραβάσεων όπως: κατοχή και διάθεση μη ασφαλών – ακατάλληλων για κατανάλωση τροφίμων, κατοχή και διάθεση μη κανονικών τροφίμων, κατοχή και διάθεση νοθευμένων τροφίμων, κατοχή και διάθεση τροφίμων μη συμμορφούμενων στις προδιαγραφές της νομοθεσίας περί καταλληλότητας και κανονικότητας, παραπλάνηση του καταναλωτή, έλλειψη άδειας λειτουργίας ή τροποποίηση των όρων λειτουργίας της επιχείρησης, ανεπαρκές επίπεδο υγιεινής των χώρων και του εξοπλισμού και έλλειψη βιβλιαρίων υγείας.
TAGS