Το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης παρουσίασε το νέο οργανόγραμμά του, στο οποίο καταγράφεται μείωση κατά 66% των οργανικών μονάδων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το νέο οργανόγραμμα, οι οργανικές μονάδες του υπουργείου μειώνονται από 219 σε 75 (ποσοστό 66%), οι γενικές διευθύνσεις από έξι μειώνονται σε τρεις και οι διευθύνσεις από 21 σε εννέα. Αντίστοιχες περίπου μειώσεις των δομών πραγματοποιούνται και στους εποπτευόμενους φορείς του υπουργείου, όπως το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και στο Σώμα Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης.

Στο μεταξύ, με εγκύκλιό του, ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Αντώνης Μανιτάκης, σχετικά με το πλαίσιο της εφαρμογής του νέου θεσμικού πλαισίου κινητικότητας των υπαλλήλων και την ενίσχυση των υπηρεσιών με προσωπικό ΔΕ διοικητικών κλάδων, σημειώνει ότι για τη διευκόλυνση των υπηρεσιών και των φορέων και την κατά το δυνατόν αρτιότερη διεκπεραίωση της διαδικασίας για την κάλυψη των αναγκών σε προσωπικό, καλούνται οι Διευθύνσεις Διοικητικού - Προσωπικού να μεριμνήσουν για την πληρότητα των υπηρεσιακών φακέλων των υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα.

Μάλιστα, εφιστά την προσοχή στις αρμόδιες υπηρεσίες στη συγκέντρωση των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν τους τίτλους σπουδών, τη γνώση ξένων γλωσσών, την προϋπηρεσία, την πιστοποιημένη επιμόρφωση, την οικογενειακή κατάσταση, τον τόπο κατοικίας και την ημερομηνία γέννησης.