Στη δημοσιότητα δόθηκε σήμερα το νομοσχέδιο του υπουργείου Τουρισμού που θέτει ως στόχους τη μείωση των διοικητικών βαρών και την απλούστευση των διαδικασιών για την ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηματικότητας.
Με το προωθούμενο νομοσχέδιο, «αποτέλεσμα διαλόγου με όλους τους φορείς του τουρισμού» όπως αναφέρεται, θεσπίζονται διατάξεις για την αναδιοργάνωση του ΕΟΤ και επιχειρείται έτσι η απλούστευση των διαδικασιών για την ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηματικότητας, ενισχύοντας τις επιτελικές αρμοδιότητες του υπουργείου, με σκοπό τη διευκόλυνση των επενδύσεων.

Στόχος είναι η αναμόρφωση του νομοθετικού πλαισίου που θα συμβάλλει στην ανάπτυξη ενός φιλικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος στον τουριστικό τομέα.

Σε ό,τι αφορά τον ΕΟΤ:

-Μεταφέρεται στο υπουργείο Τουρισμού η Διεύθυνση Μελετών και Επενδύσεων του οργανισμού και μέρος της Διεύθυνσης Ποιοτικού ελέγχου και εποπτείας της αγοράς (που αφορά σε προτάσεις για ρυθμίσεις).

-Μεταφέρεται από τον ΕΟΤ στο υπουργείο Τουρισμού η Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων, η οποία συστήθηκε με το άρθρο 12 του ν.4002/2011 (one stop shop).

- Ανασυγκροτείται στο υπουργείο Τουρισμού η Διεύθυνση Ποιοτικού Ελέγχου και Εποπτείας Αγοράς του ΕΟΤ, με στόχο την καλύτερη εποπτεία και τον έλεγχο των τουριστικών επιχειρήσεων και υποδομών.

- Θεσπίζονται στο υπουργείο Τουρισμού θέσεις Τουριστικών Ακολούθων στις χώρες όπου δεν λειτουργούν Γραφεία Εξωτερικού του Ε.Ο.Τ. και ρυθμίζονται θέματα στελέχωσης και εύρυθμης λειτουργίας τους.

-Με απόφαση του υπουργού Τουρισμού και σχετική εισήγηση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Τ., μπορεί να αναστέλλεται η λειτουργία των Γραφείων Εξωτερικού του Ε.Ο.Τ.
 
Σημειώνεται ότι μετά την κατάργηση και τη συγχώνευση των υπηρεσιών του Ο.Τ.Ε.Κ. στο υπουργείο Τουρισμού:

- Συστήνεται Διεύθυνση Τουριστικής Εκπαίδευσης, υπαγόμενη στην αρμοδιότητα της Γενικής Διεύθυνσης Τουριστικής Πολιτικής, Οικονομικής και Διοικητικής Οργάνωσης.

- Συστήνεται Παρατηρητήριο Τουρισμού με στόχο την αξιοποίηση των στοιχείων και των πορισμάτων του «Δορυφόρου Λογαριασμού», τη μελέτη της τουριστικής αγοράς και την έκδοση πορισμάτων για την τουριστική ανάπτυξη.

-Συγκροτείται Διαρκής Συντονιστική Επιτροπή για θέματα Τουρισμού σε επίπεδο Γενικών Γραμματέων Υπουργείων, υπό την προεδρία του υπουργού Τουρισμού.

- Μετονομάζεται σε Γενική Διεύθυνση Τουριστικής Πολιτικής, Οικονομικής και Διοικητικής Οργάνωσης, η Γενική Διεύθυνση Τουριστικής Πολιτικής και Οργάνωσης του υπουργείου Τουρισμού.

- Καθορίζονται οι ορισμοί, ρυθμίζονται ζητήματα αναγνώρισης, πιστοποίησης, λειτουργίας εργαστηρίων και οικονομικής εκμετάλλευσης ιαματικών φυσικών πόρων με στόχο την ανάπτυξη του Ιαματικού Τουρισμού.

Στον άξονα της ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και των επενδύσεων, όπως τονίζεται στο νομοσχέδιο:

-Βελτιώνεται το θεσμικό πλαίσιο και ορίζονται οι προϋποθέσεις λειτουργίας Οργανωμένων Υποδοχέων Τουριστικών Δραστηριοτήτων.

-Διευρύνεται το πεδίο των εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής με την ένταξη και την εγκαταστάσεων ειδικών μορφών τουρισμού (π.χ. κέντρα ιαματικής θεραπείας- θερμαλισμού, αναζωογόνησης, ευεξίας, αισθητικής, καταδυτικού τουρισμού, εγκαταστάσεις ανάδειξης περιβαλλοντικών, ιστορικών, θρησκευτικών ή πολιτιστικών στοιχείων κ.α.)., εφόσον ενσωματώνονται λειτουργικά στο τουριστικό κατάλυμα. Προβλέπεται, επιπλέον, η χρονομεριστική μίσθωση και υπάρχουν προβλέψεις και για καταλύματα με γκολφ.

-Εισάγεται ένα νέο τουριστικό προϊόν, και δίδεται η δυνατότητα λειτουργίας Ξενοδοχείων Συνιδιοκτησίας (condo hotels), τα οποία μπορούν να λειτουργούν με μακροχρόνιες εκμισθώσεις.

-Δίδεται η δυνατότητα εκμίσθωσης και τουριστικών επαύλεων μέχρι τρεις μήνες ανά έτος.
 
- Ρυθμίζονται θέματα χαρακτηρισμού, οριοθέτησης, χωροθέτησης και ανάπτυξης περιοχών ΠΟΤΑ.

- Καθορίζονται οι όροι δόμησης τουριστικών εγκαταστάσεων εντός οργανωμένων υποδοχέων τουριστικών δραστηριοτήτων και σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων.

-Προσδιορίζονται τα δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας σε σύνθετα Τουριστικά Καταλύματα σε συνδυασμό με ειδικές τουριστικές υποδομές.

-Καθορίζονται οι ζώνες ανάπλασης και οι γενικές χρήσεις γης καθώς και οι γενικοί όροι και περιορισμοί δόμησης για την ολοκληρωμένη ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου Αττικής με τη δημιουργία Συνεδριακού Κέντρου διεθνούς εμβέλειας.

- Ρυθμίζονται θέματα Ειδικών Φόρων και Τελών σε ακίνητα του ν. 3342/2005. Επιβάλλεται ειδικός φόρος υπέρ των οικείων Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού σε ποσοστό 0,50% επί των εισπράξεων των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργούν στα Ολυμπιακά Συγκροτήματα, τα οποία απαλλάσσονται κάθε άλλου φόρου.

- Επιτρέπονται προσωρινές και λυόμενες εγκαταστάσεις για έκτακτες εκδηλώσεις μέγιστης διάρκειας 4 μηνών στα Ολυμπιακά συγκροτήματα.

- Απλοποιείται το πλαίσιο αδειοδότησης και χωροθέτησης και τακτοποιούνται λειτουργικά οι τουριστικοί λιμένες οι οποίοι δεν έχουν λάβει άδεια λειτουργίας.

- Δίνεται η δυνατότητα τροποποίησης των επιτρεπόμενων χρήσεων σε περιοχές του διατάγματος για την παραλιακή ζώνη της Αττικής.

- Επιλύονται θέματα οριοθέτησης των χιονοδρομικών κέντρων της χώρας και δίνεται προθεσμία 2 ετών για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας.

- Επιτρέπεται η λειτουργία καταστημάτων εντός ζώνης τουριστικού λιμένα, Κυριακές και αργίες για τουριστικούς σκοπούς.

Στο νομοσχέδιο, τέλος, περιλαμβάνονται και διατάξεις που με τη σειρά τους αναμένεται να δώσουν λύσεις σε χρόνια προβλήματα του κλάδου. Μεταξύ άλλων:

-Συστήνεται Γενικό Μητρώο και Υπηρεσία Μιας Στάσης στο Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος, καθώς και οι όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας της.

-Ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στα διαθέσιμα κεφάλαια του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

-Επιτρέπεται η μακροχρόνια εκμίσθωση για τουριστικούς σκοπούς των ακινήτων των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού.

-Επιτρέπεται στις επιχειρήσεις επιπλωμένης κατοικίας που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του ν.557/1987 να ενταχθούν ως επιχειρήσεις ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων μέχρι της κατηγορίας δύο κλειδιών με το καθεστώς του ν.3190/03.

- Τακτοποιούνται θέματα κατάταξης επιχειρήσεων ενοικιαζόμενων δωματίων σε μικρά νησιά.

- Προσαρμόζεται στις σημερινές συνθήκες της αγοράς το αντάλλαγμα απλής χρήσης αιγιαλού από τα ξενοδοχειακά καταλύματα.

- Ρυθμίζονται οι προδιαγραφές, οι όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας και οι κυρώσεις για την ίδρυση και λειτουργία επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό τομέα.

- Επιλύονται οι εκκρεμότητες σε σχέση με τη λειτουργική τακτοποίηση των αυθαιρέτων σε τουριστικές εγκαταστάσεις.

- Ρυθμίζονται θέματα αδειοδότησης και κυκλοφορίας νέων και μεταχειρισμένων ειδικών τουριστικών λεωφορείων δημόσιας χρήσης.

- Ρυθμίζονται θέματα που αφορούν γραφεία ενοικίασης μοτοσικλετών άνω των 50 κ.ε.

- Δεν επιτρέπεται η άσκηση συγκοινωνιακού έργου στα ειδικά τουριστικά λεωφορεία δημόσιας χρήσης.

- Διευρύνεται ο τύπος των ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων των τουριστικών επιχειρήσεων.

- Υπάγονται στο υπουργείο Τουρισμού τα κλιμάκια ελέγχου της τουριστικής αγοράς και ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την οργάνωση, τη λειτουργία και τη διαδικασία ελέγχου και επιβολής κυρώσεων.

- Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την αξιοποίηση των ακινήτων και εγκαταστάσεων της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής στην Αρχαία Ολυμπία.
TAGS