Αλλάζει το καθεστώς των επικουρικών συντάξεων από το 2015
Σύμφωνα με το Βήμα οι επικουρικές συντάξεις θα δίνονται από το 2015 ανάλογα με τις δυνατότητες του ταμείου, Αν, λοιπόν, μειώνονται τα έσοδα του ταμείου από τις εισφορές λόγω ανεργίας ή μειώσεων μισθών, τότε θα μειώνονται αντιστοίχως και οι συντάξεις. 

Αυτό προβλέπει νόμος της κυβέρνησης, με τον οποίο επικυρώθηκε το δεύτερο μνημόνιο με τους δανειστές της χώρας και θα εφαρμόζεται από το 2015. Σύμφωνα με τον νόμο θα συσταθεί και θα λειτουργήσει το νέο ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης.

Σύμφωνα με τον νόμο καθιερώνεται το σύστημα των προκαθορισμένων εισφορών, αντί των προκαθορισμένων παροχών που ισχύει έως σήμερα. Οι ασφαλισμένοι δικαιούνται σύνταξης εφόσον θεμελιώσουν αντίστοιχο δικαίωμα συνταξιοδότησης στον φορέα κύριας ασφάλισης.        

Η επικουρική σύνταξη μετά το 2015 θα υπολογίζεται από το άθροισμα δύο τμημάτων. Από το χρόνο ασφάλισης μέχρι  31.12.2014 και από αυτόν από 1.1.2015 και μετά που θα υπολογίζεται με νέο τρόπο.

Με το νέο σύστημα το ποσό της καταβαλλόμενης επικουρικής σύνταξης διαμορφώνεται με βάση, τα δημογραφικά δεδομένα, το ποσό συσσώρευσης των εισφορών με επιτόκιο που καθορίζεται από το ποσοστό μεταβολής του μισθού των εργαζομένων, την μεταβιβασιμότητα ή μη της σύνταξης και το επιτόκιο προεξόφλησης.