Επικουρικές συντάξεις ανάλογες με τις οικονομικές δυνατότητες του θα δίνει το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης, ρύθμιση που σύμφωνα με τους ειδικούς θα μεταφραστεί σε νέες δραματικές περικοπές επικουρικών συντάξεων, ακόμη και για τους ήδη συνταξιούχους, και σχεδόν εκμηδένιση των εφάπαξ.
Με το νέο σύστημα εφόσον θα μειώνονται τα έσοδα του Ταμείου από τις εισφορές (λόγω ανεργίας, μειώσεων μισθών κλπ) θα μειώνονται αντιστοίχως και οι συντάξεις.

Αυτό προβλέπονταν σε νόμο της κυβέρνησης με τον οποίο επικυρώθηκε το δεύτερο μνημόνιο με τους δανειστές της χώρας και τίθεται σε εφαρμογή από το 2015.

Ο νόμος προέβλεπε τη διαδικασία σύστασης και λειτουργίας του νέου ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης. Εντός του καλοκαιριού προσδιορίσθηκαν και οι τεχνικοί παράμετροι (ειδικοί μαθηματικοί τύποι) με βάση τους οποίους προσδιορίζονται -πλέον- οι επικουρικές συντάξεις.

Οι αλλαγές θα εφαρμοστούν από το 2015 και μετά. «Το ύψος των συντάξεων προσαρμόζεται στα οικονομικά δεδομένα των ταμείων, έτσι ώστε να μην δημιουργούνται νέα ελλείμματα», αναφέρει χαρακτηριστικά ο σχετικός νόμος. Δηλαδή, το ταμείο θα χορηγεί - από το 2015 - συντάξεις «αναλόγως με τις οικονομικές δυνατότητές του».

Το υπουργείο Εργασίας εξέδωσε υπουργικές αποφάσεις για τον τεχνικό προσδιορισμό των παραμέτρων υπολογισμού της σύνταξης, έτσι ώστε να τηρείται η αρχή της «μη δημιουργίας ελλειμμάτων». Σύμφωνα με το νόμο καθιερώνεται το σύστημα των προκαθορισμένων εισφορών, αντί των προκαθορισμένων παροχών που ισχύει έως σήμερα.

Οι ασφαλισμένοι δικαιούνται σύνταξης εφόσον θεμελιώσουν αντίστοιχο δικαίωμα συνταξιοδότησης στον φορέα κύριας ασφάλισης. Για κάθε ασφαλισμένο τηρείται ατομικός λογαριασμός «ατομική μερίδα» από την 1.1.2001 και εντεύθεν. Μετά το 2015 η επικουρική σύνταξη θα αποτελείται από το άθροισμα δύο τμημάτων:

Το τμήμα σύνταξης που αντιστοιχεί στο χρόνο ασφάλισής τους έως 31.12.2014 και υπολογίζεται σύμφωνα με τις οικείες καταστατικές διατάξεις και τη γενικότερη νομοθεσία όπως ισχύουν.

Το τμήμα σύνταξης που αντιστοιχεί στο χρόνο ασφάλισής τους από 1.1.2015 και εφεξής και υπολογίζεται με το νέο τρόπο Με το νέο σύστημα το ποσό της καταβαλλόμενης επικουρικής σύνταξης διαμορφώνεται με βάση:

τα δημογραφικά δεδομένα, το ποσό συσσώρευσης των εισφορών με επιτόκιο που καθορίζεται από το ποσοστό μεταβολής του μισθού των εργαζομένων, τη μεταβιβασιμότητα ή μη της σύνταξης και το επιτόκιο προεξόφλησης.

Με απόφαση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης αναπροσαρμόζεται ετήσια η σύνταξη με στόχο τη μη δημιουργία ελλειμμάτων στο Ταμείο.

Στο νέο φορέα έχουν ήδη ενταχθεί το επικουρικό του ΙΚΑ και άλλα τρία ταμεία (ΤΑΥΤΕΚΩ, που αφορά υπηρεσίες κοινής ωφέλειας - πρώην ΔΕΚΟ, Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΕΑΔΥ), οι τομείς του ΤΑΔΚΥ και ΤΕΑΠΟΚΑ, αλλά και το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Εμπορικών Καταστημάτων), με αποτέλεσμα πλέον το ταμείο να καλύπτει 4 εκατομμύρια 500 χιλιάδες ασφαλισμένους και συνταξιούχους.

Στον «προθάλαμο» του ενιαίου φορέα, βρίσκονται άλλα επτά ταμεία, παρά το γεγονός ότι έχουν υποβάλλει αίτηση εξαιρέσεως. Πρόκειται για τα ταμεία επικουρικής ασφάλισης:

- Επικουρικής Ασφάλισης Ασφαλιστών και Προσωπικού Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων (ΤΕΑΑΠΑΕ).
- Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Εταιρειών Πετρελαιοειδών (ΤΕΑΠΕΠ).
- Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Εμπορίου Τροφίμων (ΤΕΑΥΕΤ).
- Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών (ΤΕΑΥΦΕ). 
- Επικουρικής Ασφάλισης Χημικών (ΤΕΑΧ). 
- Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτορείων (ΤΕΑΥΝΠΤ).
- Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (ETAT).