Ανέστειλε μέχρι και τις 28.2.2013 η Ένωση Δικαστικών Λειτουργών του Ελεγκτικού Συνεδρίου την προηγούμενη απόφασή της για διακοπή των δικαστικών συνεδριάσεων από τις 10.30 π.μ.

Πάντως, μέχρι την ίδια ημερομηνία παραμένει ως έχει η προηγούμενη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για τη μη συμμετοχή των μελών της σε οποιουδήποτε είδους επιτροπές, εκτός από τα υπηρεσιακά συμβούλια και το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο.

Στις 28.2.2013 θα συγκληθεί νέα έκτακτη Γενική Συνέλευση, για να προσδιοριστεί εκ νέου η θέση που θα ακολουθηθεί.