Μείωση 66,6% εμφάνισε ο αριθμός των οικοδομικών αδειών τον Νοέμβριο του 2012, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2011, ενώ στο ενδεκάμηνο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2012 ο αριθμός των οικοδομικών αδειών ήταν μειωμένος κατά 36,4%, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) για την οικοδομική δραστηριότητα.
Πιο αναλυτικά κατά το µήνα Νοέµβριο 2012 το µέγεθος της Συνολικής Οικοδοµικής ∆ραστηριότητας (Ιδιωτικής-∆ηµόσιας) στο σύνολο της Χώρας µετρούµενο µε βάση τις εκδοθείσες οικοδοµικές άδειες, ανήλθε σε 1.156 οικοδοµικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 197,0 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 706,9 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσίασε δηλαδή, µείωση κατά 66,6% στον αριθµό των οικοδοµικών αδειών, κατά 63,3% στην επιφάνεια και κατά 65,4 % στον όγκο, σε σχέση µε τον αντίστοιχο µήνα του 2011.

Το µέγεθος Ιδιωτικής Οικοδοµικής ∆ραστηριότητας, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθε σε 1.150 οικοδοµικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 189,7 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 676,9 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσίασε δηλαδή, µείωση κατά 66,5% στον αριθµό των οικοδοµικών αδειών, κατά 64,0% στην επιφάνεια και κατά 66,1% στον όγκο, σε σχέση µε τον αντίστοιχο µήνα του 2011.

Το µέγεθος της ∆ηµόσιας Οικοδοµικής ∆ραστηριότητας κατά το µήνα Νοέµβριο 2012 , στο σύνολο της Χώρας, ανήλθε σε 6 οικοδοµικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 7,3 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 30,0 χιλιάδες m3 όγκου.