Εγκρίθηκε η γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση μεταξύ των εταιρειών Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και Τράπεζας Eurobank Ergasias, υπό όρους και προϋποθέσεις (διορθωτικά μέτρα) από την Επιτροπή Ανταγωνισμού.
Αποφασίστηκε, επίσης, η απειλή του προβλεπόμενου εκ του νόμου προστίμου, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τους ως άνω όρους και προϋποθέσεις.

Συγκεκριμένα, κατά τη σημερινή συνεδρίαση της Ολομέλειας της Επιτροπής Ανταγωνισμού έκανε δεκτό το αίτημα των μερών για την ανάληψη δεσμεύσεων (διορθωτικών μέτρων), προκειμένου να αρθούν οι αμφιβολίες για το συμβατό της γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στην αγορά της αποδοχής καρτών (merchant acquiring), καθώς και στις αγορές στεγαστικής πίστης και πρωτασφαλίσεων κατά κινδύνων ζημιών.

Σύμφωνα με τους σχετικούς όρους, τα μέρη ανέλαβαν τη δέσμευση να προβούν ιδίως στη μεταβίβαση της συμμετοχής της Eurobank στην εταιρεία Cardlink σε τρίτο αγοραστή. Στο ίδιο πλαίσιο, δεσμεύθηκαν να λύσουν δύο τριμερείς συμβάσεις σχετικά με την παροχή υπηρεσιών αποδοχής καρτών.

Στο μεσοδιάστημα μέχρι την εκποίηση της εν λόγω μετοχικής συμμετοχής, τα μέρη ανέλαβαν τη δέσμευση να λάβουν πρόσθετα μέτρα προστασίας, ώστε να διασφαλιστεί ότι θα αποτραπεί οποιοσδήποτε τυχόν κίνδυνος διάχυσης εμπιστευτικών και απόρρητων πληροφοριών από την, ή μέσω της, Cardlink προς τρίτους και προς τις μητρικές της.

Αναφορικά με τα προϊόντα στεγαστικής πίστης, τα μέρη δεσμεύτηκαν να εξασφαλίζουν το δικαίωμα των πελατών τους να επιλέγουν απρόσκοπτα, και χωρίς να υπόκεινται σε διακριτική μεταχείριση, ασφαλιστική εταιρεία στις συμβάσεις δανείων, στις οποίες αυτά ζητούν ασφαλιστική κάλυψη κατά πυρός, σεισμού και συναφών κινδύνων ενυπόθηκου ακινήτου.