Στο πλαίσιο του Έργου «Παροχή Υπηρεσιών ηλεκτρονικής μάθησης ΤΠΕ σε ανέργους στις 8 περιφέρειες σύγκλισης» εγκρίθηκε στο Κ.Ε.Κ το υποέργο, που περιλαμβάνει τα παρακάτω προγράμματα κατάρτισης ανέργων:
Παρακαλούμε, όπως μας προτείνετε μια κατάσταση από τους εγγεγραμμένους στο μητρώο σας άνεργους, οι οποίοι βάσει της εξατομικευμένης παρέμβασης θα επιλεγούν για να συμμετάσχουν στα ως άνω προγράμματα.

Ειδικότερα για τα προγράμματα οι προϋποθέσεις συμμετοχής είναι να διαθέτουν κάρτα ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ. και να έχουν ηλικία άνω των 18 ετών.

Δικαιολογητικά συμμετοχής :

Υποχρεωτικά:

    Παραπεμπτικό σημείωμα από Ο.Α.Ε.Δ.
    Αίτηση (διατίθεται από το ΚΕΚ).
    Σύντομο βιογραφικό σημείωμα (διατίθεται από το ΚΕΚ).
    Επικυρωμένο αντίγραφο κάρτας ανεργίας, του ΟΑΕΔ.
    Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών.
    Επικυρωμένο αντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
    Φωτοτυπία εκκαθαριστικού σημειώματος εφορίας για άτομα που έχουν υποβάλει δήλωση στην εφορία, στην αντίθετη περίπτωση Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν υποβάλει φορολογική δήλωση.
    Υπεύθυνη δήλωση περί μη συμμετοχής σε άλλο πρόγραμμα κατάρτισης βασικών δεξιοτήτων του Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας το προηγούμενο έτος 2012 έως σήμερα.

Επιπλέον:

    Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (για Ειδικές Κοινωνικά Ομάδες όπως πολύτεκνοι, μονογονεϊκή οικογένεια κ.α.)
    Βεβαίωση προϋπηρεσίας σχετική με το γνωστικό αντικείμενο (Εάν υπάρχει).
    Πιστοποιητικά Ξένων γλωσσών (Εάν υπάρχουν).
    Υπεύθυνη δήλωση επικύρωσης αντιγράφων.

Διάστημα υποβολής αιτήσεων : Από 5/3/2013 έως 15/3/2013.

Πληροφορίες για συμμετοχή δίνονται από το Κ.Ε.Κ. Νομού Κορινθίας Α.Ε. (keknkor.gr)

Διεύθυνση: Κωστή Παλαμά 53 & Απ. Παύλου

Τηλ: 2741022344 , ώρες εξυπηρέτησης:10.00π.μ. - 15.00 μ.μ.


Πηγή: mykorinthia.gr