Προβλήματα στην ανάγνωση, στα μαθηματικά και στις φυσικές επιστήμες αντιμετωπίζει το 1/5 των Ελλήνων μαθητών, σύμφωνα με έρευνα το ΟΟΣΑ.

Τα προβλήματα αυτά είναι αρκετά συχνά σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες (μέσος όρος 19,6%), αν και έχει σημειωθεί μικρή βελτίωση τα τελευταία χρόνια.

Στην Ελλάδα, το 2006, το 27% των μαθητών παρουσίαζε χαμηλές επιδόσεις, από τα υψηλότερα ποσοστά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το υψηλότερο στην ευρωζώνη.

Παράλληλα, ένας στους πέντε 15χρονους νέους στην Ευρώπη, όπως επίσης και πολλοί ενήλικες, δεν διαθέτει τις βασικές ικανότητες ανάγνωσης και γραφής, γεγονός που δυσχεραίνει την αναζήτηση εργασίας και συνεπάγεται κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγκρότησε ανεξάρτητη επιτροπή, που θα προτείνει τρόπο αντιμετώπισης του προβλήματος έως το 2012, προκειμένου το 2020 το ποσοστό Ευρωπαίων μαθητών που θα έχουν δυσκολίες στην ανάγνωση να μειωθεί στο 15% από 19,6% το 2009.