Νέα κριτήρια για τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, όπως η γνώση νέων τεχνολογιών αλλά και η ανάγκη για εξωσωµατική γονιµοποίηση, διαμορφώθηκαν από επιτροπή του υπουργείου Παιδείας.

Ανάλογη πρόταση και για τις µεταθέσεις αναμένται από την αρμόδια επιτροπή του υπουργείου την επόμενη εβδομάδα.

Σύμφωνα με την εφημερίδα "Τα Νέα", τα βασικά σηµεία της πρότασης είναι τα εξής:

1. Για τις αποσπάσεις στην κεντρική υπηρεσία και στις ανεξάρτητες ή σε αποκεντρωµένες υπηρεσίες του υπουργείου Παιδείας, σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που εποπτεύονται από το υπουργείο Παιδείας, καθώς και στις περιφερειακές διευθύνσεις, στις διευθύνσεις και στα γραφεία εκπαίδευσης, τα αρµόδια υπηρεσιακά συµβούλια λαµβάνουν υπόψη τα εξής κριτήρια:

* Τις µεταπτυχιακές σπουδές στη Δηµόσια Διοίκηση ή στη Διοίκηση της Εκπαίδευσης.
* Το δεύτερο πτυχίο που είναι σχετικό µε τη διοίκηση, τη νοµική ή άλλη επιστήµη.
* Την τεκµηριωµένη γνώση του αντικειµένου της θέσης που πρόκειται να καλυφθεί.
* Τη γνώση των νέων τεχνολογιών, η οποία αποδεικνύεται µε πτυχίο, µεταπτυχιακό τίτλο ή πιστοποίηση επιπέδου Α’ ή Β’.
* Την αξιόλογη διοικητική εµπειρία, κατά προτίµηση στις υπηρεσίες ή σε νοµικά πρόσωπα του υπουργείου Παιδείας. Την πιστοποιηµένη γνώση ξένων γλωσσών, η οποία αποδεικνύεται µε πτυχίο, µεταπτυχιακό τίτλο ή πιστοποιητικό επιπέδου Β2 και άνω. Για τον σκοπό αυτό στη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος γίνεται συνοπτική περιγραφή του αντικειµένου της θέσης που πρόκειται να καλυφθεί µε απόσπαση και αναφέρονται τα συγκεκριµένα προσόντα που πρέπει να διαθέτουν οι ενδιαφερόµενοι, καθώς και η αριθµητική αποτύπωσή τους.

Τι συνεκτιμάται

-Για τις αποσπάσεις από ΠΥΣΠΕ/ ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ και από σχολείο σε σχολείο του ίδιου ΠΥΣΠΕ/ ΠΥΣΔΕ λαµβάνονται υπόψη τα κριτήρια για τις µεταθέσεις, εκτός από τις συνθήκες διαβίωσης στις έδρες των σχολείων όπου υπηρέτησαν οι εκπαιδευτικοί. Επίσης συνεκτιµώνται από το οικείο υπηρεσιακό συµβούλιο τα εξής:

* Bαριές και δυσίατες ασθένειες των ίδιων των εκπαιδευτικών, των παιδιών ή των συζύγων τους, των γονέων τους που είναι δηµότες από διετίας δήµου της περιοχής όπου ζητείται η απόσπαση, εφόσον αποδεδειγµένα έχουν την επιµέλειά τους, αδελφών τους µε ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, εφόσον έχουν µε δικαστική απόφαση την επιµέλειά τους.
* Η συνυπηρέτηση µε σύζυγο εκπαιδευτικό της Πρωτοβάθµιας ή της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ή µελών ΔΕΠ Πανεπιστηµίων ή ΕΠ ΤΕΙ Τµηµάτων ή Παραρτηµάτων.
* Η χηρεία, εφόσον υπάρχουν ανήλικα παιδιά.
* Οι εξαιρετικά σοβαροί οικογενειακοί λόγοι, όπως η διάζευξη ή διάσταση, η χηρεία ή η ανάγκη για εξωσωµατική γονιµοποίηση.
* Οι σπουδές του εκπαιδευτικού (µεταπτυχιακές ή για απόκτηση άλλου τίτλου) σε σχολή που εδρεύει σε διαφορετική περιοχή από αυτήν όπου ανήκει οργανικά ο εκπαιδευτικός.

Κατά προτεραιοτήτα

-Κατά τις αποσπάσεις από ΠΥΣΠΕ/ ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ αποσπώνται, συγκρινόµενοι µόνο µεταξύ τους, οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες, κατά σειρά προτεραιότητας:

* Ανήκουν σε ειδική κατηγορία µετάθεσης.
* Είναι σύζυγοι στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάµεων.
* Είναι εκλεγµένοι περιφερειακοί σύµβουλοι, δήµαρχοι, δηµοτικοί σύµβουλοι, πρόεδροι δηµοτικών και τοπικών κοινοτήτων ή εκπρόσωποι τοπικών κοινοτήτων.
* Είναι σύζυγοι δικαστικών λειτουργών.
* Είναι µέλη των διοικητικών συµβουλίων των ενώσεων λειτουργών µέσης εκπαίδευσης ή των συλλόγων των δασκάλων και ζητούν απόσπαση σε σχολεία της έδρας αυτών. Αν δεν υπάρχουν λειτουργικά κενά στην περιοχή όπου θεµελιώνουν δικαίωµα απόσπασης, σύµφωνα µε την κατηγορία στην οποία ανήκουν, η απόσπαση πραγµατοποιείται σε όµορη αυτής περιοχή.

Ανάπηροι και τρίτεκνοι

-Κατά τις αποσπάσεις από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ αποσπώνται κατά προτεραιότητα, εφόσον υπάρχουν λειτουργικά κενά, οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες, κατά σειρά προτεραιότητας:

* πάσχουν από αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω.
* είναι τρίτεκνοι.