Εκδόθηκαν από το ΑΣΕΠ, τα προσωρινά αποτελέσματα του γραπτού διαγωνισμού για την πλήρωση συνολικά 18 θέσεων τακτικού προσωπικού της Βουλής των Ελλήνων- προκήρυξη 1Γ/2010 - ΦΕΚ 3/22.9.2010/τεύχος προκηρύξεων ΑΣΕΠ.

Επίσης, τα αποτελέσματα καταχωρήθηκαν στην ιστοσελίδα της ανεξάρτητης αρχής (asep.gr).

Μετά από σχετική συνεννόηση με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι αλφαβητικοί πίνακες που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ, περιλαμβάνουν τα στοιχεία και την επίδοση μόνο όσων υποψηφίων πέτυχαν τη βαθμολογική βάση στη γραπτή εξέταση.

Οι υπόλοιποι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τη βαθμολογία τους στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ και συγκεκριμένα στα "Αποτελέσματα Διαγωνισμών" μέσω της επιλογής "Αναζήτηση σε: βαθμολογίες γραπτών".

Οι οριστικοί πίνακες θα προκύψουν μετά την εκδίκαση τυχόν ενστάσεων, η προθεσμία υποβολής των οποίων λήγει με την πάροδο της Δευτέρας 14/2/2011.