Επιπλέον δελτία κοινωνικού τουρισμού, πέραν όσων προέβλεπαν οι σχετικοί προϋπολογισμοί των προγραμμάτων «Τουρισμός για όλους», εκδόθηκαν στον ΕΟΤ τα έτη από το 2006 έως και το 2009, με αποτέλεσμα να επιβαρυνθεί ο Οργανισμός με περίπου 5,5 εκατ. ευρώ, ενώ εξαιτίας αυτών των δελτίων, οι ανειλημμένες υποχρεώσεις του ΕΟΤ, βάσει των εγκριτικών αποφάσεων για τα προγράμματα της τελευταίας τριετίας, υπολογίσθηκαν στο ύψος των 17 εκατ. ευρώ.

Η διαπίστωση αυτή προέκυψε από το πόρισμα του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, το οποίο διαβίβασε χθες στον εισαγγελέα ο υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού κ. Παύλος Γερουλάνος, με σκοπό «την ποινική αξιολόγηση των μη σύννομων πράξεων και παραλείψεων που εντοπίσθηκαν».

Παράλληλα, η έκθεση διαβιβάστηκε στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τον καταλογισμό στους υπολόγους των ποσών που ζημιώθηκε ο Οργανισμός, καθώς και στον πρόεδρο του ΕΟΤ, προκειμένου ως πειθαρχικός προϊστάμενος να προβεί στην άσκηση πειθαρχικής δίωξης σε βάρος εννέα στελεχών και υπαλλήλων του ΕΟΤ για τα αποδιδόμενα σε έκαστο εξ αυτών πειθαρχικά αδικήματα.

Σύμφωνα με το πόρισμα, τα υπεράριθμα δελτία εκδόθηκαν και διανεμήθηκαν είτε από τον Σύλλογο Υπαλλήλων του ΕΟΤ είτε από την τότε ηγεσία του ΕΟΤ.
Πέραν των ανωτέρω και για το σύνολο των προγραμμάτων, στην έκθεση των ελεγκτών διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα:

- Η μη καταγραφή καθ’ όλα τα έτη της ελεγχόμενης περιόδου των σειριακών αριθμών των δελτίων, που πληρώθηκαν και η μη ακύρωσή τους μετά την πληρωμή τους, με αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατη η διασφάλιση της πρόληψης τυχόν διπλοπληρωμής του δελτίου.

- Η μη επισήμανση της έκδοσης δελτίων μέσω ΚΕΠ, που δεν πληρούσαν τις οριζόμενες από την απόφαση προδιαγραφές και η προώθηση προς πληρωμή δελτίων, χωρίς σειριακό αριθμό ή φερόντων διορθώσεις και ξέσματα και επομένως αμφιβόλου εγκυρότητας.

- Η αποδοχή δελτίων, που χορηγήθηκαν εκτός ΚΕΠ, με ελλιπή στοιχεία δικαιούχων, με αποτέλεσμα την αδυναμία διαπίστωσης των στοιχείων ταυτότητας του δικαιούχου, τόσο από την τουριστική επιχείρηση όσο και από τις υπηρεσίες κατά το στάδιο της πληρωμής των δελτίων.

- Η απόσπαση των δελτίων από τα χρηματικά εντάλματα μετά την εξόφλησή τους, πρακτική που δυσχεραίνει τον κατασταλτικό έλεγχο.

- Η μη δημοσίευση των εγκριτικών πράξεων των ετήσιων προγραμμάτων, οι οποίες ως κανονιστικές, θα έπρεπε να δημοσιεύονται στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ).

- Η μη ορθή τήρηση του πρωτοκόλλου της υπηρεσίας του ΕΟΤ.

- Η μη αξιολόγηση του προγράμματος ως προς την επίτευξη των επιδιωκόμενων στόχων και των γενικότερων αποτελεσμάτων του στην ανάπτυξη του εσωτερικού τουρισμού της χώρας.