Τη δυνατότητα ανανέωσης των αδειών διαμονής σε υπηκόους τρίτων χωρών, που προβαίνουν σε Δήλωση Διαφωνίας σχετικά με τα ασφαλιστικά τους στοιχεία, δίνει πλέον η κυβέρνηση. Και αυτό διότι κρίθηκε ότι η εφαρμογή του μέτρου που δεν προσμετρούσε τα αμφισβητούμενες ημέρες ασφάλισης «λειτούργησε εν τέλει ως αντικίνητρο για τον αλλοδαπό εργαζόμενο, προκειμένου αυτός να διεκδικήσει την ασφάλιση των δεδουλευμένων του και κατά συνέπεια δεν συνέβαλε στον περιορισμό της εισφοροδιαφυγής».

Ωστόσο, η διαδικασία που προβλέπεται από εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών δεν είναι τόσο απλή και ορίζει, σε περίπτωση που αλλοδαποί καταγγέλλουν τους εργοδότες τους διεκδικώντας ημέρες ασφάλισης, τα εξής:

Ο υπήκοος τρίτης χώρας, που κατά την υποβολή αίτησης ανανέωσης της άδειας διαμονής του διαπιστώνει ότι υπολείπεται όλου ή μέρους του απαιτούμενου για την ανανέωση αριθμού ημερών ασφάλισης, λόγω μη εκπλήρωσης των ασφαλιστικών υποχρεώσεων εκ μέρους του εργοδότη που τον απασχολούσε, θα πρέπει να προβεί, πριν από την κατάθεση των δικαιολογητικών του, σε Δήλωση Διαφωνίας - Καταγγελία, ενώπιον των οργάνων του ΙΚΑ, προκειμένου να εξετασθεί σε πρώτο βαθμό η βασιμότητα της καταγγελίας του και να εκδοθεί η αντίστοιχη Πράξη Επιβολής Εισφορών (ΠΕΕ).

Στη συνέχεια, θα απευθύνεται στην αρμόδια υπηρεσία Αλλοδαπών του Δήμου ή της Κοινότητας μόνιμης διαμονής του, όπου θα υποβάλει όλα τα απαιτούμενα για τη χορήγηση της άδειας διαμονής του δικαιολογητικά και ακριβές αντίγραφο της Δήλωσης Διαφωνίας.

Ο Δήμος ή η Κοινότητα, εφόσον κατά τα λοιπά ο φάκελος είναι πλήρης, θα χορηγεί στον ενδιαφερόμενο βεβαίωση κατάθεσης τύπου Α' και θα αποστέλλει το φάκελο στο οικείο Τμήμα Αδειών Διαμονής της Διεύθυνσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Εάν η ΠΕΕ δικαιώσει τον εργαζόμενο, η υπηρεσία θα προβαίνει στην έκδοση της άδειας διαμονής του ενδιαφερόμενου. Σε περίπτωση που η Τοπική Διοικητική Επιτροπή του Υποκαταστήματος και εν συνεχεία το Διοικητικό Πρωτοδικείο ή το Διοικητικό Εφετείο δεν δικαιώσουν τον εργαζόμενο, η άδεια διαμονής θα ανακαλείται.

Για την ασφάλεια των υπηρεσιών και την αποφυγή διακίνησης πλαστών εγγράφων, καθώς και για την απόλυτη κάλυψη των μεταναστών εργαζομένων, οι υπηρεσίες του ΙΚΑ, στις οποίες κοινοποιείται το παρόν, παρακαλούνται για τη συνδρομή τους, η οποία συνίσταται:

- Στην αποστολή, στο αρμόδιο Τμήμα Αδειών Διαμονής της Δ/νσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, βεβαίωσης ότι έχει όντως υποβληθεί Δήλωση Διαφωνίας από τον εργαζόμενο,

- στην αποστολή της ΠΕΕ,

- στην αποστολή, ομοίως, των αποφάσεων της Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής

του Υποκαταστήματος και εν συνεχεία του Διοικητικού Πρωτοδικείου ή του Διοικητικού Εφετείου,

- στην επέκταση της διερεύνησης της καταγγελίας σε βάθος χρόνου πέραν του έτους, έτσι ώστε αυτή να καλύπτει το διάστημα ισχύος τής υπό ανανέωση άδειας διαμονής.

Τέλος, διευκρινίζεται ότι η ανωτέρω πρακτική ουδόλως συνδέεται με απαίτηση ασφαλιστικών δικαιωμάτων εκ μέρους των εργαζομένων, πριν από την τελική έκβαση της υπόθεσης και την απεικόνιση της ασφάλισης, αλλά αφορά μόνο στην απόδειξη πλήρωσης του κριτηρίου της ανανέωσης που εν προκειμένω δεν είναι η ασφάλιση αφ’ εαυτής αλλά η απόδειξη ότι ο κάτοχος της αδείας είχε ως σκοπό διαμονής του στη χώρα την εργασία.