Οι θέσεις και οι έδρες των συμβολαιογράφων των 150 και πλέον Ειρηνοδικείων που συγχωνεύθηκαν και η κατά τόπον αρμοδιότητά τους δεν θίγονται (παραμένουν ως έχουν), επεσήμανε σε γνωμοδότησή του ο τέως Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ιωάννης Τέντες λίγες ώρες πριν παραιτηθεί για να αναλάβει καθήκοντα εθνικού συντονιστή για την καταπολέμηση της διαφθοράς, ενώ ταυτόχρονα έθεσε ζήτημα ως προς το άνοιγμα των επαγγελμάτων.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τον Κώδικα Συμβολαιογράφων, σε κάθε έδρα Ειρηνοδικείου υπάρχει και μια τουλάχιστον θέση συμβολαιογράφου, ενώ προβλέπεται ότι, αν μεταβληθεί η έδρα του Ειρηνοδικείου αυτόματα μεταβάλλεται και η έδρα του συμβολαιογράφου. Επίσης, ο Κώδικας προβλέπει ότι οι συμβολαιογράφοι ασκούν τα καθήκοντά τους σε όλη την περιφέρεια του Ειρηνοδικείου όπου διορίζονται.

Το περασμένο έτος, 150 και πλέον υπολειτουργούντα ή ανενεργά Ειρηνοδικεία της χώρας καταργήθηκαν και συγχωνεύθηκαν με άλλα μεγάλα-κεντρικά Ειρηνοδικεία. Κατόπιν αυτών, ανέκυψε θέμα εάν μετά τη συγχώνευση των Ειρηνοδικείων θα έπρεπε οι συμβολαιογράφοι που έχουν την έδρα τους στα καταργούμενα Ειρηνοδικεία να μεταφέρουν την έδρα τους, ενώ τέθηκε και θέμα επέκτασης ή μη του δικαιώματος σύναψης συμβολαίων στην ευρύτερη περιφέρεια.

Όμως στην Κέρκυρα όλα τα Ειρηνοδικεία συγχωνεύθηκαν σε ένα Ειρηνοδικείο, με αποτέλεσμα να ανακύψει το ερώτημα εάν μπορούν ή όχι οι συμβολαιογράφοι των συγχωνευθέντων Ειρηνοδικείων να προβαίνουν σε σύνταξη συμβολαιογραφικών πράξεων σε ολόκληρη την περιφέρεια του μοναδικού Ειρηνοδικείου του νησιού, δηλαδή αν η τοπική τους αρμοδιότητα επεκτείνεται ή όχι σε όλη την περιφέρεια του μοναδικού Ειρηνοδικείου της Κέρκυρας.

Εξ αυτού του λόγου ο Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Κέρκυρας ζήτησε γνωμοδότηση από την Εισαγγελία του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Ο κ. Τέντες στη γνωμοδότησή του, αφού ερμήνευσε την ισχύουσα νομοθεσία (Ν. 2830/2000 και 4111/2013) επισημαίνει ότι «τόσο οι θέσεις όσο και οι έδρες των συμβολαιογράφων των καταργούμενων, λόγω συγχώνευσής τους σε άλλο, Ειρηνοδικείων, όσο και η κατά τόπον αρμοδιότητα των συμβολαιογράφων αυτών παραμένουν αμετάβλητες («δεν θίγονται»)». Επομένως, «οι εν λόγω συμβολαιογράφοι συνεχίζουν να έχουν έδρα την μέχρι τώρα έδρα τους και να ασκούν τις αρμοδιότητές τους περιοριζόμενοι τοπικά στην περιφέρεια του καταργούμενου Ειρηνοδικείου, όπως αυτή οριοθετούνταν από το νόμο πριν από την κατάργησή του», προσέθεσε ο τέως Εισαγγελέας ΑΠ.

Ωστόσο ο κ. Τέντες επισημαίνει το παράδοξο της ισχύουσας νομοθεσίας σε σχέση με τη μνημονιακή υποχρέωση για το άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων, αναφέροντας συγκεκριμένα: «Νομίζουμε ότι η σοβαρότητα και η επικαιρότητα της ανάγκης για άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων, που εντάσσεται στο πλαίσιο των απαραίτητων διαρθρωτικών αλλαγών, μπορεί να αποτελέσει επαρκή λόγο προκειμένου οι έχοντες τη νομοθετική πρωτοβουλία, κάνοντας δεύτερες σκέψεις, να αναθεωρήσουν την ανωτέρω ρύθμιση ως προς την τοπική αρμοδιότητα των συμβολαιογράφων καταργουμένων και συγχωνευομένων Ειρηνοδικείων και να διατηρήσουν τον περιορισμό μόνο ως προς την έδρα, της οποίας πράγματι η εγγύτητα προς τους χρήστες των συμβολαιογραφικών υπηρεσιών παρίσταται αναγκαία».