Τον χάρτη των συνταξιούχων στην Ελλάδα συνέταξε και παρουσίασε το υπουργείο Εργασίας μέσω του συστήματος «ΗΛΙΟΣ». Για πρώτη φορά ταυτοποιήθηκαν οι συνταξιούχοι μεταξύ των 93 ταμείων και κλάδων σύνταξης (κύριας και επικουρικής) και δημιουργήθηκε μία εγγραφή με το σύνολο των συντάξεων που ο καθένας λαμβάνει. 

Με τον τρόπο αυτό υπολογίζεται ότι για τον Ιούνιο του 2013 ο αριθμός των συνταξιούχων της χώρας ήταν 2.714.034 και το μέσο εισόδημα των συνταξιούχων γήρατος σε 907,65 ευρώ (προ φόρου και κρατήσεων υγειονομικής περίθαλψης). 

Τον Ιούνιο του 2013 πληρώθηκαν συνολικά 4.407.288 συντάξεις, από τις οποίες οι 2.884.347 ήταν κύριες και 1.517.411 επικουρικές. Η αναλογία είναι περίπου 2 πρός 1 δηλαδή σε κάθε κύρια αντιστοιχούν 0,53 επικουρικές.

Το συνολικό ποσό που κατέβαλλαν τα ταμεία ανήλθε σε 2.281.747.514,08€. Η μέση κύρια σύνταξη ανήλθε στα 694,56€ και η μέση επικουρική στα 178,48€. 

Όπως προκύπτει από την επεξεργασία των στοιχείων των δικαιούχων ο μεγαλύτερος αριθμός συντάξεων καταβάλλεται στην Αττική (1.692.036) και στην Κεντρική Μακεδονία (724.087). Ακολουθεί η Θεσσαλία με 304.552 συντάξεις και η Δυτική Ελλάδα με 258.247.

Σύμφωνα με τα στοιχεία υπηκοότητας προκύπτει ότι η συντριπτική πλειοψηφία των συντάξεων λαμβάνονται από Έλληνες. Συνολικά μόλις 9.099 συντάξεις δίνονται σε υπηκόους άλλων χωρών, με πρώτες την Αλβανία (2.252)  δεύτερη τη Βουλγαρία (1.843) και τρίτη την Τουρκία (1.116).