Κατατέθηκε στη Βουλή, από το υπουργείο Οικονομικών, το σχέδιο νόμου που προβλέπει, μεταξύ άλλων το «φακέλωμα» των καταθέσεων με τη δημιουργία Μητρώου Τραπεζικών Λογαριασμών για όλους τους φορολογούμενους, την κατάσχεση καταθέσεων για ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο ενώ περιλαμβάνει και τη ρύθμιση για την αναγραφή στις φορολογικές δηλώσεις τόκων από καταθέσεις οι οποίοι συνολικά υπερβαίνουν τα 250 ευρώ σε ετήσια βάση.

Το σχέδιο νόμου με τίτλο «Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων της ΕΛ.Τ.Ε., αναμόρφωση του Οργανισμού του Ν.Σ.Κ. και άλλες διατάξεις»  καθορίζει τους όρους της λειτουργίας του αυτόματου συστήματος με το οποίο οι ΔΟΥ θα έχουν πρόσβαση σε τραπεζικούς λογαριασμούς.

Με αυτό θεσμοθετείται το Σύστημα Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών (Σ.Μ.Τ.Λ.&Λ.Π.), το οποίο προσφέρεται σε φορείς του Δημοσίου που ασκούν ελεγκτικό και διωκτικό έργο, διευκολύνοντας τη δυνατότητα αυτόματης πρόσβασης σε ορισμένα στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών, λογαριασμών πληρωμών και δανείων.

Παράλληλα, υπάρχουν ρυθμίσεις για την συνεργασία μεταξύ των κρατών-μελών, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική συνεργασία σε θέματα φοροδιαφυγής. Συγκεκριμένα, προωθείται άμεση συνεργασία και η απευθείας διασύνδεση των ελεγκτικών μηχανισμών του Δημοσίου με τα πιστωτικά ιδρύματα και τα ιδρύματα πληρωμών, χωρίς να επηρεάζεται το σύνολο των νομοθετικών διατάξεων που ρυθμίζουν το τραπεζικό και το επαγγελματικό απόρρητο. Κομβικά σημεία στη διαδικασία αυτή διατηρούν από πλευράς των φορέων του Δημοσίου η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων και από πλευράς των πιστωτικών ιδρυμάτων η διατραπεζική εταιρεία «Τραπεζικά Συστήματα Πληροφοριών – Τειρεσίας».

Στο εισαγωγικό της αιτιολογικής έκθεσης του νομοσχεδίου αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι σ΄ αυτό «προωθούνται ρυθμίσεις, η εφαρμογή των οποίων θα συμβάλει στην υιοθέτηση ενός ευρύτερου πλαισίου διοικητικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών, που θα διασφαλίσει την αποτελεσματική αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων της διαρκώς αυξανόμενης παγκοσμιοποίησης της εσωτερικής αγοράς και ιδίως αυτών της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής δια της ανταλλαγής πληροφοριών και άλλων προβλεπόμενων μέσων, στην ενίσχυση των αρμοδιοτήτων της Ε.Λ.Τ.Ε.( Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων) και τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών ελέγχου που αυτή διενεργεί επί των νομίμων ελεγκτών και των ελεγκτικών γραφείων προκειμένου να λειτουργεί ομαλότερα η αγορά.

Επίσης προβλέπει διατάξεις για την αποτελεσματικότερη λειτουργία των υπηρεσιών και ιδίως του Νομικού Συμβουλίου του Κράτος προκειμένου αυτό να ανταποκρίνεται στις αυξημένες απαιτήσεις, που η παρούσα συγκυρία δημιουργεί για την εξασφάλιση των συμφερόντων του δημοσίου αλλά και των ιδιωτών δια της εξωδικαστικής οδού.

Εξάλλου εισάγονται ειδικές ρυθμίσεις του υπουργείου Οικονομικών με στόχο ενδεικτικά τον εκσυγχρονισμό, τη βελτίωση και την αποτελεσματικότητα της φορολογικής διοίκησης, την προώθηση των αποκρατικοποιήσεων, τη διόρθωση παραδρομών σε υφιστάμενες νομοθετικές ρυθμίσεις και επιμέρους ρυθμίσεις.

Τέλος εισάγονται ρυθμίσεις των υπουργείων Εσωτερικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Επικρατείας.

Διαβάστε αναλυτικά:

Το νομοσχέδιο

Την Αιτιολογική έκθεση