Ολοκληρώθηκαν  τρία εκπαιδευτικά προγράμματα για εξήντα αστυνομικούς, διάρκειας δέκα ημερών το καθένα, με θέμα «Εκπαίδευση Προσωπικού από Τμήματα Δίωξης Λαθρομετανάστευσης». Τα συγκεκριμένα προγράμματα προβλέπονται στο πρόγραμμα του έτους 2011 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επιστροφών και εντάσσονται στο γενικότερο εθνικό πρόγραμμα δράσεων διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών 2007 – 2013.

Ειδικότερα, οι εν λόγω εκπαιδεύσεις πραγματοποιήθηκαν τα χρονικά διαστήματα από 13 έως 24/05/2013, 27/05 έως 07/06/2013 και 10 έως 21/06/2013, στις εγκαταστάσεις της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Βόρειας Ελλάδας της Αστυνομικής Ακαδημίας, στο Πανόραμα Βέροιας.

Οι εξήντα αστυνομικοί, που εκπαιδεύτηκαν επιτυχώς, στελεχώνουν Υπηρεσίες Τμημάτων Δίωξης Λαθρομεταναστών. Επιπλέον, το διδακτικό προσωπικό αποτέλεσαν εμπειρογνώμονες – στελέχη του Οργανισμού της FRONTEX, της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε., του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων Θεσσαλονίκης, καθώς και εμπειρογνώμονες Αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας που χειρίζονται συναφή ζητήματα.

Αναλυτικότερα, σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος ήταν η μεθοδική και εντατική εκπαίδευση του προσωπικού των Τμημάτων Δίωξης Λαθρομεταναστών, στα καθήκοντα του οποίου ανάγεται η φύλαξη και ο έλεγχος των συνόρων, αποκομίζοντας εκείνες τις γνώσεις που θα τους βοηθήσουν να καλύψουν αποτελεσματικά τις υπηρεσιακές τους ανάγκες, στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας, των ανθρωπίνων και ατομικών δικαιωμάτων.

Στις θεματικές ενότητες του προγράμματος συμπεριλήφθηκαν ενδεικτικά αντικείμενα θεωρητικής διδασκαλίας, που αφορούν:

• τα έγγραφα νομιμοποίησης της παραμονής στην Ελλάδα και της παραμονής στο χώρο Σένγκεν, 

• τον έλεγχο γνησιότητας εγγράφων (θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση), 

• την ταυτοποίηση της υπηκοότητας, 

• τη συνέντευξη – αφενημέρωση, 

• συνθήκες κράτησης – δικαιώματα αλλοδαπών – ανθρώπινα δικαιώματα,

• την παραλαβή αίτησης ασύλου,

• τον έλεγχο νομιμότητας της παραμονής,

• τα δικαιώματα και τη μεταχείριση αιτούντος άσυλο, 

• την εφαρμογή του Κανονισμού του Δουβλίνου,

• τη συλλογή στατιστικών στοιχείων, ανάλυση δεδομένων και επιχειρησιακών πληροφοριών,

• τη συνεργασία με συναρμόδιες αρχές, αρχές γειτονικών χωρών, διεθνείς οργανισμούς, UNHCR και Μ.Κ.Ο. που υλοποιούν δράσεις χρηματοδοτούμενες από ευρωπαϊκά ταμεία, 

• τις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας του προσωπικού και

• τη μεταχείριση ευπαθών ομάδων.

 

Τα πιστοποιητικά σπουδών απένειμε στους συμμετέχοντες στα εκπαιδευτικά προγράμματα ο Διοικητής της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας Βόρειας Ελλάδος, Αστυνομικός Υποδιευθυντής Διονύσιος Κούγκας.