Σε 36.560 συνταξιούχους του ΙΚΑ κόπηκε το ΕΚΑΣ. Συγκεκριμένα, σε 13.549 συνταξιούχους κόπηκε γιατί είχαν υπερβεί τα νέα εισοδηματικά και περιουσιακά στοιχεία που προβλέπονται, ενώ σε 23.011 συνταξιούχους κόπηκε το επίδομα λόγω ελλιπών μηχανογραφικών στοιχείων.

Η νέα εγκύκλιος του ΙΚΑ καθορίζει τον τρόπο που θα εισπράξει το ταμείο τα ποσά που καταβλήθηκαν στους μη δικαιούχους (λόγω νέων εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων) για το διάστημα Ιανουαρίου - Απριλίου.

Σύμφωνα με το ΙΚΑ, με τη χορήγηση της σύνταξης του Ιουνίου επήλθαν οι ακόλουθες μεταβολές στο αρχείο δικαιούχων του ΕΚΑΣ του έτους 2012:α) η χορήγηση του επιδόματος συνεχίστηκε κατά το τρέχον έτος σε 180.022 δικαιούχους (με τα ποσά που προβλέπονται στις κλίμακες καθώς και με το ποσό των 30 €),

β) επαναχορηγήθηκε σε 12.005 περιπτώσεις,

γ) χορηγήθηκε για πρώτη φορά σε 12.021 συνταξιούχους,

δ) διακόπηκε σε 13.549 συνταξιούχους λόγω υπέρβασης των οικονομικών κριτηρίων και σε 23.011συνταξιούχους λόγω ελλιπών μηχανογραφικών στοιχείων.

Να σημειωθεί ότι με τη σύνταξη του Ιουνίου 2013 καταβλήθηκαν στους δικαιούχους και τα αναδρομικά ποσά ΕΚΑΣ από 1.1.2013 ή οι διαφορές του επιδόματος έτους 2013.

Παράλληλα, ξεκίνησε η τμηματική παρακράτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών ΕΚΑΣ του Μαΐου 2013 που είχαν χορηγηθεί στις 29 Απριλίου σε μη δικαιούχους του ΕΚΑΣ κατά το τρέχον έτος ή σε δικαιούχους μικρότερου ποσού, ως εξής:

α) ποσό ΕΚΑΣ μέχρι 80,00 €, σε μία δόση,

β) ποσό ΕΚΑΣ από 80,01€ έως 160,00 € σε δύο δόσεις,

γ) ποσό ΕΚΑΣ από 160,01€ και άνω, σε τρεις δόσεις.

TAGS