Την απόλυτη τήρηση 75 αυστηρών περιβαλλοντικών όρων ζήτησε η Περιφέρεια Αττικής, για την επαναλειτουργία της εγκατάστασης «Μονοτέζ ΑΒΕΕ» (πρώην ΧΥΜΑ ΑΕ) στο Θορικό του Λαυρίου.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής, γνωμοδότησε θετικά, κατά πλειοψηφία, υπέρ της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) της εταιρείας, θέτοντας όμως ως απαραίτητη προϋπόθεση την τήρηση συγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων, τους οποίους είχε απαιτήσει η Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής με σχετική εισήγησή της.

Η Περιφέρεια υπενθυμίζει ότι στη συγκεκριμένη εγκατάσταση στη θέση Σύρι Θορικού Λαυρίου, στην οποία λειτουργούσε από το 1963 με την επωνυμία ΧΥΜΑ ΑΕ με αντικείμενο την αποθήκευση και διακίνηση χημικών υλών, το 2006 σημειώθηκε ατύχημα και το εργοστάσιο σταμάτησε να λειτουργεί. Σήμερα, τις εγκαταστάσεις έχει αγοράσει η «Μονοτέζ ΑΒΕΕ», η οποία δραστηριοποιείται στη βιομηχανική παραγωγή διογκώσιμης πολυστερίνης, κύριας πρώτης ύλης για την παρασκευή θερμομονωτικών πλακών στα κτίρια, και την παραγωγή υλικών συσκευασίας με θερμομονωτικές ιδιότητες.

Επίσης, το Περιφερειακό Συμβούλιο σημειώνει ότι, σύμφωνα με την Περιβαλλοντική Νομοθεσία, γνωμοδοτεί μόνο επί των ΜΠΕ Α' κατηγορίας, ενώ την τελική έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων δίνει η Γενική Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής. Στο πλαίσιο αυτό, το Περιφερειακό Συμβούλιο, προχώρησε στη θετική γνωμοδότηση, με κύριο σκοπό να ληφθούν υπόψη από τη Γενική Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής οι 75 αυστηροί περιβαλλοντικοί όροι.