Αλλαγές –επί...το συνταγματικότερο- στον τρόπο παρακράτησης της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων ώστε να γίνει πιο δίκαιος, προτείνει ο Συνήγορος του Πολίτη.

Η ανεξάρτητη αρχή επισημαίνει ότι, όπως υπολογίζεται σήμερα η παρακράτηση, ορισμένοι συνταξιούχοι που δικαιούνται μεγαλύτερη μηνιαία σύνταξη έναντι άλλων, λαμβάνουν τελικά μικρότερο ποσό καθαρών συντάξιμων αποδοχών. Η ανεξάρτητη Αρχή προτείνει να θεσπιστεί ένα σύστημα προοδευτικής αναλογικής παρακράτησης της εισφοράς, με βάση τις συνταγματικές αρχές της ισότητας.

Ο Συνήγορος του Πολίτη σημειώνει ότι «εφόσον κρίνεται σκόπιμη η θέσπιση και διατήρηση της εισφοράς στην τρέχουσα οικονομική συγκυρία, προτείνεται να ισχύσει ένας παρόμοιος τρόπος προοδευτικής παρακράτησης με αυτόν που ισχύει γα τη φορολόγηση του εισοδήματος των φυσικών προσώπων. Θα μπορούσε, δηλαδή, να οριστεί ένα ποσό που να απαλλάσσεται από την παρακράτηση και ταυτόχρονα να καθιερώνονται συνταξιοδοτικά κλιμάκια με ανάλογους συντελεστές παρακράτησης, με την προϋπόθεση ότι ο κάθε συντελεστής να ισχύει για το τμήμα εκείνο της σύνταξης της συγκεκριμένης κατηγορίας».

Εναλλακτικά, προτείνεται από την Αρχή, «να τεθεί στις υφιστάμενες διατάξεις ένα είδος πλαφόν, όπως για παράδειγμα ένας αντίστοιχος περιορισμός που ισχύει για την πρώτη ασφαλιστική κατηγορία», όπως προβλέπεται στο σχετικό νόμο, ώστε το τελικό ποσό της σύνταξης μετά την παρακράτηση να μην υπολείπεται του αμέσως προηγούμενου συνταξιοδοτικού κλιμακίου.

Σήμερα, σύμφωνα με το άρθρο 38 του Νόμου 3863/2010 (άρθρο 11 Ν.3865/2010) οι συντάξεις άνω των 1.400 ευρώ ομαδοποιούνται σε κατηγορίες, ανάλογα με το ύψος των μικτών συντάξιμων αποδοχών, ενώ σε κάθε μία από αυτές παρακρατείται μηνιαία η εισφορά που υπολογίζεται βάσει σαφώς προσδιορισθέντων ποσοστών που βαίνουν αυξανόμενα ανάλογα με την κατηγορία.

Το πρόβλημα, καταλήγει η ανεξάρτητη αρχή, έγκειται στο γεγονός ότι ο υπολογισμός της παρακράτησης μεταξύ συνταξιούχων που ανήκουν σε διαφορετικές ασφαλιστικές κατηγορίες, υπολογίζεται επί του συνολικού ποσού της σύνταξης, καθώς δεν έχει οριστεί προοδευτικός τρόπος παρακράτησης, σύμφωνα με τις αρχές της προοδευτικότητας και της φορολογικής δικαιοσύνης.