Από τους επόμενους μήνες οι υπηρεσίες της Περιφέρειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του προγράμματος «Καλλικράτης», θα είναι έτοιμες να υποδεχθούν το μέτρο της «Κάρτας Μετανάστη».

Σύμφωνα με την «αρχιτεκτονική» του προγράμματος, η αρμοδιότητα για τα ζητήματα νόμιμης μετανάστευσης ανατίθεται σταδιακά στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις του Κράτους με στόχο να περιέλθουν σε αυτές, πλήρως και κατ’ αποκλειστικότητα, όλες οι σχετικές αρμοδιότητες.

Στους δήμους της χώρας ιδρύονται τα Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ), τα οποία θα προωθούν την κοινωνική ένταξη των νομίμων μεταναστών, που ζουν στη περιφέρειά τους.

Στη συνέχεια, αντί της έως σήμερα εμπλοκής διάφορων υπηρεσιών του δημόσιου, προκειμένου να εκδοθεί άδεια διαμονής, θα λειτουργήσουν οι «υπηρεσίες αλλοδαπών μίας στάσης».

Αποτέλεσμα αυτού θα είναι η ταχύτερη, πιο διαφανής και ασφαλέστερη ολοκλήρωση της διαδικασίας έκδοσης των αδειών διαμονής με τη μορφή της «Κάρτας Μετανάστη», αλλά και η σημαντική μείωση της ταλαιπωρίας του συναλλασσόμενου κοινού.