Την δημιουργία μητρώου στα κατά τόπους Τμήματα Κοινωνικής Επιθεώρησης Εργασίας του ΣΕΠΕ για την καταχώρηση των συμφωνιών και Διαιτησιών που αφορούν τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας, προβλέπει Υπουργική Απόφαση την οποία εξέδωσε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Λούκα Κατσέλη, σε εφαρμογή των διατάξεων του νέου ασφαλιστικού νόμου.

Ο νέος ασφαλιστικός νόμος, (Ν. 3846/10), προβλέπει μεταξύ άλλων την αλλαγή των ωρών απασχόλησης των εργαζομένων ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης. Συγκεκριμένα προβλέπει ότι σε επιχειρήσεις στις οποίες εφαρμόζεται ωράριο εργασίας έως σαράντα ώρες την εβδομάδα, επιτρέπεται για μία χρονική περίοδο αυξημένης απασχόλησης ο εργαζόμενος να απασχολείται δύο ώρες την ημέρα επιπλέον των οκτώ, υπό την προϋπόθεση ότι οι επιπλέον ώρες εργασίας αφαιρούνται από τις ώρες εργασίας μιας άλλης χρονικής περιόδου. Στον εργαζόμενο χορηγείται ανάλογη ημερήσια ανάπαυση (ρεπό) ή συνδυασμός μειωμένων ωρών και ημερών αναπαύσεως.

Η διευθέτηση του χρόνου εργασίας στις περιπτώσεις αυτές, όπως και κάθε άλλο σύστημα διευθέτησης του χρόνου εργασίας, καθορίζεται, με τις επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις εργασίας, ή διαφορετικά με κλαδικές συμβάσεις.

Με την απόφαση ορίζεται ο τύπος, η διαδικασία και η έναρξη της ισχύος των συμφωνιών ή Διαιτησιών διευθέτησης του χρόνου εργασίας.

Με την Υπουργική απόφαση προβλέπεται, ώστε η συμφωνία που συνάπτεται μεταξύ των συμβαλλομένων μερών πρέπει να καταρτίζεται εγγράφως σε τρία πρωτότυπα.

Το ένα από τα πρωτότυπα κατατίθεται από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο στο

κατά τόπον αρμόδιο Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Εργασίας του Σ.ΕΠ.Ε. Σε κάθε Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Εργασίας του Σ.ΕΠ.Ε. τηρείται ειδικό

βιβλίο συμφωνιών διευθέτησης του χρόνου εργασίας.

Στο έγγραφο της συμφωνίας αυτής πρέπει να αναγράφονται :

α. τα συμβαλλόμενα μέρη,

β. η ημερομηνία της κατάρτισης,

γ. το περιεχόμενο της συμφωνίας κατά τρόπο ρητό και σαφή και

δ. η έναρξη ισχύος.

Ακόμη ορίζεται ό,τι στην περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η υπογραφή συμφωνίας και η υπόθεση παραπεμφθεί στη διαδικασία της Διαιτησίας, η απόφαση της Διαιτησίας θα αποστέλλεται με ευθύνη του Ο.ΜΕ.Δ. στα ενδιαφερόμενα μέρη, στην αρμόδια Κοινωνική Επιθεώρηση Εργασίας του Σ.ΕΠ.Ε. και στη Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Στον εργοδότη που παραβιάζει τη συμφωνία ή τη Διαιτητική ρύθμιση για τη

διευθέτηση του χρόνου εργασίας, επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις, οι οποίες προβλέπονται από τον ασφαλιστικό νόμο για τον εργοδότη που παραβαίνει τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας και περιλαμβάνουν πρόστιμο για καθεμία παράβαση, από πεντακόσια ευρώ μέχρι πενήντα χιλιάδες ευρώ, ακόμη και την προσωρινή διακοπή της λειτουργίας της επιχείρησης.