Με στόχο την υποστήριξη 150 ανέργων κατά τη διαδικασία προώθησής τους στην αγορά εργασίας, η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Συν-ενεργείν για την Απασχόληση», με συντονιστή εταίρο την Εταιρεία Έρευνας και Ανάπτυξης Κιλκίς, υλοποιεί το Έργο «Συν-ενεργείν τοπικά για την καταπολέμηση της ανεργίας στην Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς».

Σκοπός του έργου είναι η κινητοποίηση και ενδυνάμωση των τοπικών φορέων για την υποστήριξη ανέργων λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές αναπτυξιακές δυνατότητες και αλλά κυρίως τις ανάγκες των τοπικών επιχειρήσεων.

Το έργο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του ΕΣΠΑ και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικούς πόρους.

Το Επιμελητήριο Κιλκίς ως εταίρος της Α.Σ. «Συν-ενεργείν για την Απασχόληση» υλοποιεί τη Δράση 2 «Μελέτη προσφοράς εργασίας σε ανθρώπινο δυναμικό σε έξι παραγωγικούς τομείς – ανάδειξη χάσματος δεξιοτήτων-προσδιορισμός ειδικοτήτων και εξειδικεύσεων», η οποία αφορά στην καταγραφή της προσφοράς εργασίας και στην ανάλυση των δεξιοτήτων και των προσόντων που απαιτούνται για την κάλυψη γενικών αλλά κι εξειδικευμένων θέσεων εργασίας στους εξής τομείς:

- Μεταποίηση με έμφαση στην προώθηση της εξωστρέφειας

- Διαμετακόμιση

- Υπηρεσίες με έμφαση στην πράσινη οικονομία, τις ΤΠΕ και σε εκείνες που υποστηρίζουν τη μεταποίηση

- Εμπόριο

- Αγροτική επιχειρηματικότητα – αγροτουρισμός

- Περιβάλλον και κοινωνικές υπηρεσίες

Για τις ανάγκες της εν λόγω μελέτης, διενεργείται έρευνα πεδίου, σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στα όρια της ΠΕ Κιλκίς με στόχο την καταγραφή τυχόν κενών θέσεων εργασίας.