Σε υπόμνημά τους με το οποίο διαμαρτύρονται για την αύξηση των διδακτικών ωρών, 70 διευθυντές λυκείων και γυμνασίων του Ηρακλείου, προσπαθούν να συγκεντρώσουν υπογραφές συναδέλφων τους από ολόκληρη τη χώρα.
Όπως αναφέρουν, η αύξηση των διδακτικών ωρών στους διευθυντές, που ούτως ή άλλως είναι επιβαρυμένοι με τις γραφειοκατικές εργασίας, θα έχει σοβαρές επιπτώσεις στην ομαλή λειτουργία των σχολείων:
i. ο γραφείο του σχολείου θα είναι κλειστό όταν Διευθυντής και Υποδιευθυντής διδάσκουν
ii. Θα εκτελείται πλημμελώς το διοικητικό τους έργο εις βάρος της εύρυθμης λειτουργίας του σχολείου
iii. Εργασίες όπως η οργάνωση της λειτουργίας μιας μονάδας στην οποία εμπλέκεται μεγάλος ή πολύ μεγάλος αριθμός προσώπων και υπηρεσιών,  αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών λόγω εντάσεων ή τραυματισμών, επαφή με τη Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης, την Περ/κη Δ/νση και το Υπουργείο Παιδείας,  με τους Σχολικούς Συμβούλους και ιδιαίτερα με τον Σύμβουλο Παιδαγωγικής καθοδήγησης, συναντήσεις με τους γονείς των μαθητών και τους εκπροσώπους των μαθητών, επαφή με το ΚΤΕΛ για τους μεταφερόμενους μαθητές, προμήθειες κάθε υλικού που απαιτείται για τη λειτουργία του σχολείου, απάντηση στα τηλέφωνα, μεταφορά εγγράφων από και προς το ταχυδρομείο ή από και προς τη Διεύθυνση, μεταφορά βιβλίων στα σχολεία, διεκπεραίωση της αλληλογραφίας, οικονομικά (σχολική επιτροπή), απουσίες μαθητών, διαχείριση αρχείου μαθητών-αποτελέσματα, εφημερίες, επιστασία, έκδοση τίτλων παλαιότερων ετών, οργάνωση ενδοσχολικών και εξωσχολικών δράσεων, κοινωνικές δραστηριότητες,δεν θα μπορούν να πραγματοποιούνται όταν από τις 33 ώρες διδασκαλίας κατά μέσο όρο την εβδομάδα ενός σχολείου, οι Διευθυντές και Υποδιευθυντές θα βρίσκονται στην τάξη για μάθημα τις 20 ώρες.