Με το πολυνομοσχέδιο, στο κεφάλαιο Α' που αφορά το υπουργείο Εσωτερικών, παρέχεται στο Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Δήμων η δυνατότητα να εκφράζει γνώμη επί των σχεδίων προϋπολογισμού των ΟΤΑ στο στάδιο της κατάρτισής τους.

Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα να αναζητά από τους ΟΤΑ το πενταετές επιχειρησιακό πρόγραμμα και το ετήσιο πρόγραμμα δράσης ως πρόσθετα στοιχεία στο πλαίσιο της αξιολόγησης και του ελέγχου εκτέλεσης του προϋπολογισμού.

Η καθυστέρηση αποστολής των Οργανωμένων Πλαισίων Δράσης από τους ΟΤΑ προβλέπει κυρώσεις που μπορούν να επιβληθούν με απόφαση του υπ. Εσωτερικών μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του Παρατηρητηρίου.

Το Παρατηρητήριο έχει τη δυνατότητα να αξιολογεί τις προβλέψεις εσόδων που παρουσιάζουν οι ΟΤΑ τόσο στον ετήσιο προϋπολογισμό τους όσο και στο Οργανωμένο Πλαίσιο Δράσης που περιλαμβάνει τους μηνιαίους οικονομικούς στόχους. Συγχρόνως, έχει τη δυνατότητα να διατυπώνει προτάσεις τροποποίησης τους.

Οι υπ. Οικονομικών και Εσωτερικών αποκτούν εξουσιοδότηση στις οδηγίες κατάρτισης των προϋπολογισμών των δήμων και των περιφερειών. Συγχρόνως, βραχύνονται οι προθεσμίες στη διαδικασία κατάρτισης και ψήφισης των προϋπολογισμών από τα συλλογικά όργανα δήμων και περιφερειών, αλλά και η προθεσμία ολοκλήρωσης του ελέγχου νομιμότητας από το Παρατηρητήριο.

Αποσυνδέονται οι προϋπολογισμοί από τα Πενταετή Επιχειρησιακά Προγράμματα και τα Ετήσια Προγράμματα Δράσης. Διατηρείται, όμως, ως προϋπόθεση για τη ψήφιση και εκτέλεση του προϋπολογισμού η κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος, ώστε να υπάρχουν οι σχετικές προβλέψεις των πιστώσεων.

Καταργούνται οι θέσεις της ειδικότητας των σχολικών φυλάκων, ανεξαρτήτως κατηγορίας εκπαίδευσης, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Οι υπάλληλοι μπαίνουν σε διαθεσιμότητα. Εξαιρούνται οι υπάλληλοι με αναπηρία τουλάχιστον 67% ή όσοι έχουν εξαρτώμενα μέλη με τέτοιου βαθμού αναπηρία, οι πολύτεκνοι, οι μονογονεϊκές οικογένειες, όσων ο/η σύζυγος τίθεται σε διαθεσιμότητα με τον παρόντα νόμο.

Καταργείται ο κλάδος της Δημοτικής Αστυνομίας την 23η Σεπτεμβρίου 2013. Λαμβάνεται μέριμνα για τους υπαλλήλους με βάση τα παραπάνω κοινωνικά κριτήρια.

Οι δήμοι δεν χάνουν τα έσοδα που συνδέονται με τις αρμοδιότητες της Δημοτικής Αστυνομίας. Τα έσοδα συνεχίζουν να βεβαιώνονται και να εισπράττονται από τους δήμους. Τα κινητικά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία των δήμων που συνδέονται με τη Δημοτική Αστυνομία, παραμένουν στην κυριότητα των δήμων. Με απόφαση δημοτικού συμβουλίου μπορεί να καθορισθεί η άσκηση αρμοδιοτήτων της Δημοτικής Αστυνομίας από υπαλλήλους των δήμων.