Κατά -19% μειώθηκε η απασχόληση μεταξύ τέταρτου τριμήνου 2008 και 2012  σύμφωνα με την μελέτη για την ανεργία που πραγματοποίησε η ICAP τον Ιούλιο, ανάλογα δηλαδή με τη σωρευτική υποχώρηση του ΑΕΠ την ίδια περίοδο.

Σύμφωνα με τη μελέτη, η δραματική μείωση της απασχόλησης αντανακλά τις αρνητικές προσδοκίες για γρήγορη ανάκαμψη της οικονομίας, όπως αποτυπώνονται και στην εξέλιξη των επενδύσεων, παρά τις αλλαγές που επιβλήθηκαν σχετικά με την ευελιξία του θεσμικού πλαισίου της αγοράς εργασίας. Η επιδείνωση της ελληνικής οικονομίας είχε άμεσο αντίκτυπο στην αγορά εργασίας, με τις δυσμενείς συνέπειες να πλήττουν κυρίως τον ιδιωτικό τομέα.

Ο λόγος «άνεργοι/ απασχολούμενοι» διαμορφώνεται σήμερα (πρώτο τρίμηνο 2013) στο 38% περίπου, δηλαδή σε κάθε οκτώ εργαζομένους αντιστοιχούν τρεις άνεργοι.

Όπως επισημαίνεται μάλιστα, η ύπαρξη ανέργων ακόμα και με υψηλότατο επίπεδο εκπαίδευσης και η παράταση της ύφεσης φαίνεται να μετατρέπουν την ανεργία εκτός από διαρθρωτικό και σε «πάγιο» χαρακτηριστικό της ελληνικής οικονομίας.

Σε αυτές τις συνθήκες είναι σημαντικό, σύμφωνα με την ICAP, να δοθεί μια σαφής εικόνα των εξελίξεων και τάσεων σχετικά με το μέτωπο της απασχόλησης και ιδιαίτερα εκείνο της ανεργίας, το ποσοστό της οποίας συνέχισε να αυξάνεται κατά τον τελευταίο χρόνο.