Την περίπτωση μιας υπαλλήλου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων η οποία υπέγραψε την ίδια της τη μοριοδότηση προκειμένου να γίνει γενική διευθύντρια, αποκάλυψε η Επιθεώρηση Δημόσιας Διοίκησης. 

Όπως αναφέρεται στην έκθεση για το 2012, η υπάλληλος επελέγη από το Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων, σε θέση γενικού διευθυντή βάσει μοριοδότησης που όμως δεν ανταποκρινόταν στα πραγματικά στοιχεία του υπηρεσιακού φακέλου της.

Επίσης διαπιστώθηκε ότι το υπηρεσιακό σημείωμα με την επίμαχη μοριοδότηση είχε υπογράψει και διαβιβάσει αρμοδίως η ίδια η υπάλληλος στο αρμόδιο συμβούλιο, ασκώντας αρμοδιότητες που κατείχε προηγουμένως, αφού ήταν Διευθύντρια Προσωπικού.

Στο εν λόγω υπηρεσιακό σημείωμα η υπάλληλος βεβαίωνε ότι κατέχει την αγγλική γλώσσα σε επίπεδο «πολύ καλά» προσόν που βάσει των σχετικών προβλέψεων την πριμοδότησε με 50 μόρια. Όμως ο «τίτλος σπουδών» από τον οποίο φερόταν να αποδεικνύεται το συγκεκριμένο προσόν δεν ήταν παρά μια βεβαίωση παρακολούθησης κύκλου μαθημάτων του Βρετανικού Συμβουλίου.

Όπως προέκυψε από την αλληλογραφία του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης με το Βρετανικό Συμβούλιο, η βεβαίωση αυτή δεν αποτελεί επουδενί πιστοποιητικό γλωσσομάθειας, σε κάθε δε περίπτωση δεν βεβαιώνει το επίπεδο γνώσης της αγγλικής γλώσσας του κατόχου του.

Κατά της εν λόγω υπαλλήλου ασκήθηκε πειθαρχική δίωξη από τον ΓΕΔΔ, η υπάλληλος όμως απαλλάχθηκε κάθε πειθαρχικής ευθύνης από το αρμόδιο Πειθαρχικό Συμβούλιο της ΓΓΔΕ.

Κατά της απαλλακτικής απόφασης ασκήθηκε ένσταση από τον Επιθεωρητή στο Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο, το οποίο επίσης απάλλαξε την υπάλληλο και η υπόθεση τέθηκε στο αρχείο.

Ο σχετικός φάκελος διαβιβάσθηκε και στην αρμόδια εισαγγελική αρχή για την ποινική αξιολόγηση των διαπιστωθεισών πράξεων και παραλείψεων.