Στις 25 Ιουλίου θα ξεκινήσουν οι αιτήσεις για τις μητέρες βρεφών και νηπίων που ενδιαφέρονται να εγγράψουν τα παιδιά τους σε βρεφονηπιακούς σταθμούς κάνοντας χρήση του προγράμματος ΕΣΠΑ

Οι μητέρες θα πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις

α)   να εργάζονται στην Ελλάδα ως μισθωτές ή αυτοαπασχολούμενες ή αυτοαπασχολούμενες στον πρωτογενή τομέα

β)  να συμμετέχουν σε Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης

γ)  να είναι άνεργες, οι οποίες διαθέτουν Δελτίο Ανεργίας σε ισχύ και αντίγραφο βεβαίωσης εξατομικευμένης προσέγγισης από τις Υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ. 

δ)  να είναι άνεργες και να λαμβάνουν ή να έχουν λάβει τακτικό επίδομα ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ. οποιαδήποτε χρονική περίοδο κατά τους τελευταίους 24 μήνες 

ε) να έχουν οικογενειακό εισόδημα, το οποίο δεν υπερβαίνει τις  30.000 € για μητέρες που έχουν έως 2 παιδιά, 35.000€ για μητέρες που έχουν 3 ή 4 παιδιά και 40.000 για μητέρες που έχουν από 5 παιδιά και άνω.  

Από το πρόγραμμα αυτό εξαιρούνται οι μητέρες που είναι τακτικοί και αορίστου χρόνου υπάλληλοι του Δημοσίου, των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ. 

Το πρόγραμμα αφορά:

-Βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, για βρέφη από 2 μηνών έως 2,5 ετών (30 μηνών) συμπληρωμένων κατά το μήνα εγγραφής (1-30/9/2013) και νήπια και παιδιά από 2,5 ετών συμπληρωμένων κατά το μήνα εγγραφής (1-30/9/2013), μέχρι την ηλικία εγγραφής στην υποχρεωτική εκπαίδευση (νηπιαγωγείο). 

- Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας για παιδιά βρεφικής και προσχολικής ηλικίας από 8 μηνών έως την ηλικία εγγραφής στην υποχρεωτική εκπαίδευση (νηπιαγωγείο) και παιδιά με αναπηρία από 2,5 ετών έως 6,5 ετών.  

- Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών για παιδιά από την ηλικία εγγραφής στην υποχρεωτική εκπαίδευση έως 12 ετών και παιδιά με ελαφράς μορφής κινητικά ή αισθητηριακά προβλήματα και  

- Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία  για παιδιά με αναπηρία, εφήβους, και άτομα  με νοητική υστέρηση ή/και κινητική αναπηρία. Τα ανωτέρω όρια ηλικίας θα εναρμονίζονται με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο.  

Η αίτηση συμμετοχής των ενδιαφερομένων γυναικών, θα ξεκινήσει να διατίθεται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή στις ιστοσελίδες www.eetaa.gr www.kedke.gr και www.epanad.gov.gr από τις 25 Ιουλίου και θα υποβάλλεται μαζί με τα υπόλοιπα απαραίτητα δικαιολογητικά από τις 25 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου μόνο ταχυδρομικά σε φάκελο  στον οποίο εξωτερικά θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται η ένδειξη «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» στις εξής διευθύνσεις ανάλογα με τη γεωγραφική προέλευση των αιτούντων μητέρων: 

1.Αθήνα: Μυλλέρου 73-77, Τ.Κ. 10436, Αθήνα (για τις περιοχές Αττικής, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου) 

2. Κεντρική Μακεδονία: Πολυτεχνείου 39, 7ος όροφος - 54626, Θεσσαλονίκη   

3. Θεσσαλία:  Αλ. Παπαναστασίου 33, 5ος όροφος - 41222, Λάρισα   (Θεσσαλία, Δυτική Μακεδονία, Ήπερος, Ιόνια νησιά)

Οι μητέρες στην αίτηση έχουν δικαίωμα να επιλέξουν έως και τέσσερις σταθμούς με σειρά  με σειρά προτεραιότητας ενώ τους σταθμούς που συμμετέχουν στο πρόγραμμα θα μπορούν να τις αναζητούν από τις 24 Ιουλίου στην ιστοσελίδα www.eetaa.gr.  

Τα δικαιολογητικά

Μαζί με τις αιτήσεις οι μητέρες θα πρέπει να υποβάλουν πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα των παρακάτω δικαιολογητικών: 

- Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ.  Εάν η ενδιαφερόμενη είναι αλλοδαπή από τρίτες χώρες, απαιτείται και Άδεια Διαμονής σε ισχύ. Σε περίπτωση που έχει λήξει η άδεια διαμονής, απαιτείται και αίτηση ανανέωσής της συνοδευόμενη από βεβαίωση του αρμόδιου φορέα, ότι έχει κατατεθεί η σχετική αίτηση.  

- Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης  (που να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου τριμήνου πριν από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης)   

- Σε περίπτωση που η ενδιαφερόμενη είναι διαζευγμένη, απαιτείται και αντίγραφο διαζευκτηρίου, εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

-Σε περίπτωση που η ενδιαφερόμενη τελεί σε διάσταση, απαιτείται και αίτηση διαζυγίου ή οποιοδήποτε νόμιμο αποδεικτικό έγγραφο της διάστασης, (π.χ. έγκυρο έντυπο μεταβολής ατομικών στοιχείων Μ1, φορολογική δήλωση)

-Σε περίπτωση που η ενδιαφερόμενη είναι άγαμη μητέρα, απαιτείται και ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού, εάν αυτό δεν προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

-Σε περίπτωση που η ενδιαφερόμενη είναι ανάδοχη μητέρα, απαιτείται και αντίγραφο δικαστικής απόφασης  ή οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο της Επιτροπείας ανηλίκου τέκνου

-Σε περίπτωση που η ενδιαφερόμενη είναι χήρα, απαιτείται και ληξιαρχική πράξη θανάτου του συζύγου, εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, 

-Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος άνδρας έχει την επιμέλεια των παιδιών του, απαιτείται και δικαστική απόφαση παραχώρησης της επιμέλειας

- Εκκαθαριστικό σημείωμα ή αντίγραφο αυτού,  για το οικονομικό έτος 2012 (δηλαδή για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1/2011 έως 31/12/2011) 

Εάν η ενδιαφερόμενη είναι μισθωτή, απαιτείται: 

-Βεβαίωση εργοδότη, η οποία θα έχει ημερομηνία μεταγενέστερη της δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης και από την οποία θα προκύπτει ότι συνεχίζεται η απασχόληση έως και σήμερα (δηλ. ημερομηνία υπογραφής της βεβαίωσης),  καθώς και το είδος απασχόλησης (πλήρης ή μερική απασχόληση, αορίστου ή ορισμένου χρόνου) στη θέση εξαρτημένης εργασίας που η ενδιαφερόμενη κατέχει, ΚΑΙ 

-αντίγραφο μηχανογραφημένων ενσήμων του δευτέρου ή τουλάχιστον του πρώτου τριμήνου του 2012 ή σχετική βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ή αντίγραφο της αναγγελίας πρόσληψής της ή αντίγραφο σύμβασης με τον εργοδότη ή εργόσημο (αντίγραφο εργόσημου και απόδειξη κατάθεσης σε τράπεζα)  

Εάν η ενδιαφερόμενη είναι αυτοαπασχολούμενη εκτός πρωτογενή τομέα

- Αντίγραφο της Δήλωσης Ενάρξεως Επιτηδεύματος στην Δ.Ο.Υ. ή βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι έχουν καταβληθεί εισφορές, και Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 περί μη διακοπής της άσκησης του επιτηδεύματος. 

Σε περίπτωση εταίρων σε ΟΕ ή ΕΕ ή Μονοπρόσωπη ΕΠΕ απαιτούνται:

- Το καταστατικό  

- Πιστοποιητικό περί μη λύσης 

- Έναρξη ασφάλισης στον ΟΑΕΕ 

Εάν η ενδιαφερόμενη είναι αυτοαπασχολούμενη στον πρωτογενή τομέα, απαιτείται  

- Βεβαίωση ασφαλίσεως από τον Ο.Γ.Α., ή Βεβαίωση από τον Ο.Γ.Α ότι έχουν καταβληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές .  

Εάν η ενδιαφερόμενη συμμετέχει σε πρόγραμμα STAGE του Ο.Α.Ε.Δ , απαιτείται 

- Αντίγραφο του Ιδιωτικού Συμφωνητικού Συνεργασίας μεταξύ Ο.Α.Ε.Δ., Φορέα Υλοποίησης και ασκούμενης, και   Υπεύθυνη δήλωση για τη συνέχιση παρακολούθησης του προγράμματος, κατά την ημερομηνία υποβολής της «Αίτησης συμμετοχής». 

Εάν η ενδιαφερόμενη συμμετέχει σε πρόγραμμα Ν.Θ.Ε. του Ο.Α.Ε.Δ , απαιτείται 

- Αντίγραφο της εγκριτικής απόφασης υπαγωγής και   Υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη για τη συνέχιση παρακολούθησης του προγράμματος, κατά την ημερομηνία υποβολής της «Αίτησης συμμετοχής», στην οποία θα γίνεται αναφορά στον αρ. πρωτ. της έγκρισης του Ο.Α.Ε.Δ. 

Εάν η ενδιαφερόμενη συμμετέχει σε πρόγραμμα Ν.Ε.Ε. του Ο.Α.Ε.Δ, απαιτείται 

- Αντίγραφο της εγκριτικής απόφασης υπαγωγής, και   Υπεύθυνη δήλωση για τη συνέχιση παρακολούθησης του προγράμματος, κατά την ημερομηνία υποβολής της «Αίτησης συμμετοχής». 

Εάν η ενδιαφερόμενη συμμετέχει σε πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης, απαιτείται βεβαίωση από πιστοποιημένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) για τη συνέχιση παρακολούθησης του προγράμματος, κατά την ημερομηνία υποβολής της «Αίτησης συμμετοχής».  

Δικαιολογητικά Ανεργίας 

Εάν η ενδιαφερόμενη είναι άνεργη, απαιτείται: 

- Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας σε ισχύ, που να έχει όμως εκδοθεί πριν την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας 

- Αντίγραφο Βεβαίωσης εξατομικευμένης προσέγγισης από τις Υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ.  

Εάν η ενδιαφερόμενη λαμβάνει ή έχει λάβει τακτικό επίδομα ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ κατά τους τελευταίους 24 μήνες και παραμένει άνεργη, απαιτείται αντίγραφο της εγκριτικής απόφασης επιδότησης του Ο.Α.Ε.Δ. 

Εάν ο σύζυγος είναι μακροχρόνια άνεργος, απαιτείται βεβαίωση από τον Ο.Α.Ε.Δ ότι είναι τουλάχιστον δώδεκα συνεχόμενους μήνες άνεργος κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. 

Δικαιολογητικά αναπηρίας           

Εάν η ενδιαφερόμενη μητέρα (καθώς και η ανάδοχη μητέρα) ανήκει στην ομάδα των ΑμεΑ ή  ένα από τα τέκνα της ή ο  σύζυγος με ποσοστό αναπηρίας 35% και άνω  απαιτείται Βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής ή Βεβαίωση από Δημόσιο Νοσοκομείο. Με ποσοστό αναπηρίας  67% και άνω για το σύζυγό της,  απαιτείται Βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής ή Βεβαίωση από Δημόσιο Νοσοκομείο. 

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν μέσω των ιστοσελίδων στις 20 Αυγούστου ενώ υπάρχει και η δυνατότητας της ένστασης σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης.