Κατάληψη πραγματοποιούν από το πρωί, οι κτηνοτρόφοι της Σάμου στο κτίριο της Αντιπεριφέρειας, διαμαρτυρόμενοι για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, από την στιγμή που το μοναδικό σφαγείο που υπήρχε στη Σάμο, έκλεισε, λόγω συνταξιοδότησης του ιδιώτη επιχειρηματία. Οι κτηνοτρόφοι είναι αναγκασμένοι να μεταφέρουν τα ζώα τους σε άλλες περιοχές όπως τα νησιά Σύρου και Χίου προκειμένου να τα σφάξουν, ανεβάζοντας αφάνταστα τα έξοδα.

Οι ίδιοι υποστηρίζουν με έγγραφό τους που κατέθεσαν στον Αντιπεριφερειάρχη Σάμου και τις υπηρεσίες κτηνιατρικής, ότι υπάρχει οδηγία που επιτρέπει να σφάζονται ορισμένα σφάγια και εκτός σφαγείου και ότι απαιτείται η παρουσία των αρχών σε μικρό σφαγείο. Από την πλευρά της η υπηρεσία υποστηρίζει ότι κάτι τέτοιο δεν προκύπτει από κάποιες διατάξεις. Οι κτηνοτρόφοι, ο κ. εισαγγελέας και ο αντιπεριφερειάρχης με τις υπηρεσίες κτηνιατρικής, θα συναντηθούν άμεσα, προκειμένου να εξεταστεί κάθε δυνατή λύση.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Σάμου κ. Θεμιστοκλής Παπαθεοφάνους, δηλώνει ότι συμμερίζεται τα προβλήματα των κτηνοτρόφων, που όμως δεν προέκυψαν σήμερα και επαναλαμβάνει ότι η όποια λύση ύπαρξει, θα πρέπει να προασπίζει και την δημόσια υγεία. Οι κτηνοτρόφοι είναι διατεθειμένοι να παραμείνουν έξω από το κτίριο, ενώ ο πρόεδρος Γιάννης Βέτας άρχισε, όπως ο ίδιος δήλωσε, και απεργία πείνας.

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

"Ανακοίνωση του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Σάμου

Σύμφωνα με την Οδηγία 93/119/ΕΚ του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 1993 για την προστασία των ζώων, κατά τη σφαγή ή/και τη θανάτωσή τους που έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 340 της 31/12/1993 σ. 0021 - 0034 και στο διαδίκτυο http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31993L0119:EL:HTML ορίζεται ότι με το άρθρο 9 παράγραφος 1 μπορούν να σφάζονται συγκεκριμένα ζώα εκτός σφαγείων. Όταν αυτό πραγματοποιείται θα πρέπει κατά τη κοινοτική οδηγία τα ζώα αυτά ( ήτοι τα μόνοπλα, τα μηρυκαστικά, οι χοίροι, τα κουνέλια και τα πουλερικά ):

β) να ακινητοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του παραρτήματος Β 7

γ) να αναισθητοποιούνται πριν τη σφαγή ή να θανατώνονται ακαριαία σύμφωνα με τις διατάξεις του παραρτήματος Γ 7

δ) να υφίστανται αφαίμαξη σύμφωνα με τις διατάξεις του παραρτήματος Δ.

Ο κοινοτικός νομοθέτης κάνει διαχωρισμό με το άρθρο 9 παράγραφος 2 και ορίζει ότι αν τα ζώα της παραγράφου 1 του άρθρου 9 σφάζονται για ΙΔΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ τότε πρέπει να τηρούνται ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ οι προϋποθέσεις του άρθρου 3 της εν λόγω κοινοτικής οδηγίας ήτοι να αποφεύγεται οποιαδήποτε περιττή διέγερση, πόνος ή ταλαιπωρία των ζώων κατά τη διακίνηση, το σταυλισμό, την ακινητοποίηση, την αναισθητοποίηση, τη σφαγή και τη θανάτωση.

 

Το πλήρες άρθρο 9 της εν λόγω κοινοτικής οδηγίας έχει ως εξής :«Άρθρο 9»

1. Όταν τα ζώα που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 σφάζονται εκτός των σφαγείων, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 5 παράγραφος 1 στοιχεία β), γ) και δ).

2. Ωστόσο, τα κράτη μέλη δύνανται να χορηγούν παρεκκλίσεις από τις διατάξεις της παραγράφου 1 όσον αφορά τη σφαγή ή τη θανάτωση πουλερικών, κουνελιών, χοίρων και αιγοπροβάτων εκτός σφαγείου από τον ιδιοκτήτη για ίδια κατανάλωση υπό τον όρο ότι τηρούνται οι απαιτήσεις του άρθρου 3 και ότι οι χοίροι και τα αιγοπρόβατα έχουν προηγουμένως αναισθητοποιηθεί».

Η εν λόγω κοινοτική οδηγία εισήρθε σε ισχύ στο εθνικό μας δίκαιο με το ΠΔ327/ 1996

Επομένως, μπορεί να γίνεται ΝΟΜΙΜΑ σφαγή μόνοπλων πουλερικών, κουνελιών, χοίρων και μυρικαστικών, εκτός σφαγείων με τήρηση των προϋποθέσεων του άρθρου 5 εδ β , γ και δ .

Στην περίπτωση που τα ζώα αυτά σφάζονται για ιδία κατανάλωση πρέπει να γίνονται σεβαστά τουλάχιστον τα οριζόμενα από το άρθρο 3 του εν λόγω ΠΔ.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω και εφόσον οι αρμόδιες υπηρεσίες εξασφαλίζουν κατά τον έλεγχο τους ότι τηρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 5 εδ β.γ και δ δύναται να πραγματοποιείται ΝΟΜΙΜΗ σφαγή των σφάγειων και εκτός των σφαγείων.

Οι κτηνοτρόφοι της Σάμου:

ΖΗΤΑΜΕ ΑΠΟ ΤΟΝ κ. ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ:

όπως διαθέσει τις υπηρεσίες για να πραγματοποιηθούν σφαγές επιτρεπόμενων από την νομοθεσία ζώων εκτός των σφαγείων και όπως ο νόμος ορίζει.

ΣΑΜΟΣ 21/02/2010 (τυπογραφικό λάθος 2011)

ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.''